Universell utforming i byggereglene

<p class="bannerHeader">Direktoratets rolle<br /><span style="font-size: 16px;">Direktoratet for byggkvalitet er sentral myndighet for regelverksutvikling. Vi veileder om regelverket og arbeider med kompetanseheving på universell utforming gjennom opplæringstilbud for byggenæringen og politikere og ansatte i kommuner og fylker.</span></p>

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hva er universell utforming? Les mer her

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979