Bekymret for brannsikkerheten i aktivitetssentre

De som driver lekeland, trampolineparker og andre aktivitetssentre bør rette større oppmerksomhet mot brannsikkerhet, viser ny rapport. Nå varsler DSB tilsyn.

Sist endret 12.02.2020

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre.

Bakgrunnen er rapporten «Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter», som er bestilt av DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Rapporten vurderer hvor godt aktivitetssentrene er rustet for å ivareta brannsikkerheten, og oppdraget er utført av RISE Fire Research.

Konsekvensene kan bli store

Rapportens konklusjon er at aktivitetssentre generelt ikke er godt rustet for å redusere risiko for brann, røykutvikling og håndtering av evakuering av barn. Dette begrunnes med at antennelseskilder, materialers egenskaper og barns adferd ved brann i liten grad er risikovurdert eller dokumentert på en god måte.

– Lekeland og andre aktivitetssentre er en trygg og fin aktivitet, så lenge alt blir gjort etter boka. Etter å ha lest rapporten ser det imidlertid ut til at brannsikkerhet i for liten grad følges opp i planleggings- og driftsfasen. Det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at brukerne av disse sentrene er barn som ikke er i stand til å vurdere risikoen, eller oppfører seg forutsigbart ved en evakuering. Derfor kan konsekvensene av en brann bli store dersom reglene ikke følges, sier Per K. Brekke, fungerende direktør i DSB.

– Bygg som oppføres skal ha tilfredsstillende brannsikkerhet for personer som oppholder seg i bygget. Når bygget er i drift, må de som driver lekeland eller aktivitetssenteret være spesielt oppmerksomme på endringer som kan påvirke brannsikkerheten i bygget etter prosjektering. Slike endringer kan være om det oppholder seg flere personer enn før i lokalene eller om innredningen påvirker rømningsforhold. Innredningen i lekeland gjør at fluktveiene ofte er mer komplisert enn i andre bygg fordi man både må bevege seg vertikalt og horisontalt for å rømme bygget, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Mangel på kunnskap

Lekeland består ofte av store konstruksjoner over flere etasjer. Dette skaper morsomme og utfordrende rammer for barnas lek, men det stiller samtidig store krav til at aktivitetssentre bygges og drives forsvarlig.

– Vi tror ikke det er mangelen på vilje, men mangelen på kunnskap. Brannsikkerheten må ivaretas helt fra aktivitetssenteret er på tegnebrettet, og følges opp hver dag av eier og driver. Det er komplisert å eie et bygg, og enda mer komplisert når man skal tilby denne typen aktiviteter. Vi kommer til å sende ut informasjon til aktivitetssentre om hvilket sikkerhetsansvar de har, og følge opp med tilsyn, sier Brekke.

Still krav

Det er aktivitetssentret som har ansvaret for at utstyret til enhver tid oppfyller sikkerhetskrav og at det foreligger gode rutiner for ettersyn og vedlikehold som skal bidra til å forhindre ulykker.

– Som foreldre kan du stille spørsmål og krav til aktivitetssenteret. Da er du med på å sette fokus på sikkerheten, sier Brekke.

Peker havblå 300 Sjekkliste for foreldre:

  • Vurder om ditt barn har nok ferdigheter til å gjennomføre aktiviteten på en trygg måte.
  • Sjekk at aktivitetssenteret har tydelige regler som gjelder for de ulike aktivitetene.
  • Vurder om dere har fått nødvendig veiledning i hvordan aktiviteten skal gjennomføres.
  • Aktivitetssenteret må aktivt opplyse om de regler som gjelder og om det er forventet at de voksne er sammen med barna.
  • I de tilfeller hvor de voksne ikke har tilgang eller tillatelse til å bli med barna i de enkelte aktivitetene, skal aktivitetssenteret selv sørge for at det er personale tilstede som kan ivareta sikkerheten og gripe inn ved behov.
  • Aktivitetssentrene skal ha kvalifiserte personer til stede som kan gi råd og veiledning underveis.
  • Aktivitetssenteret gir inntrykk av å ta sikkerheten på alvor.