Endrer veiledningen til § 3-1 i SAK

Direktoratet for byggkvalitet har fjernet veiledning om at tilbygg inntil 50 kvadratmeter kan bygges med pipe/skorstein uten krav om ansvarlige foretak.

Sist endret 28.06.2023

Etter plan- og bygningsloven er oppføring og rehabilitering av pipe/skorstein et søknadspliktig tiltak, jf. § 20-1 første ledd bokstav f og § 20-2. Slike arbeider skal prosjekteres og utføres av kvalifiserte foretak som erklærer ansvarsrett.

Begrunnelsen er at eventuelle feil ved utførelsen av arbeidene med oppføring av pipe/skorstein har betydning for brannsikkerheten i tiltaket og for omgivelsene. Selv om slike arbeider i de fleste tilfeller utføres av fagkyndige, vil søknad og bruk av foretak som erklærer ansvarsrett være med å sikre at brannsikkerhet ivaretas på en faglig forsvarlig måte.

Regelverk ny farge Endringen er gjort i veiledningen til § 3-1 i byggesaksforskriften

Etter SAK10 § 3-1 bokstav a kan tiltakshaver stå ansvarlig for tilbygg inntil 50 m2. I veiledningen til bestemmelsen stod det tidligere at oppføring av pipe/skorstein i tilbygget ikke krever særlig ansvarsrett. Det er denne veiledningen som nå er fjernet.

Tilbygg som skal oppføres med pipe vil dermed kreve søknad og ansvarlige foretak. Kravet om søknad med bruk av ansvarlige foretak gjelder da ikke bare for oppføring av selve pipa, men for hele tilbygget.

Gå til veiledningen til § 3-1 i byggesaksforskriften (SAK)