Endringer i reglene for sentral godkjenning har trådt i kraft

1. desember 2018 trådte endringene i reglene for sentral godkjenning i kraft. Samtidig er veiledningen til byggesaksforskriften oppdatert. Veiledningen utdyper hvordan forskriftsendringene skal forstås

Sist endret 03.12.2018

Dette er de viktigste endringene:

Begrepet faglig ledelse defineres tydeligere

Faglig ledelse er et sentralt begrep i byggesaksforskriften. Begrepet var definert i forskriften frem til 2010. Definisjonen av begrepet gjeninnføres for å sikre lik forståelse av faglig ledelse.

Presisering av kravet til fast ansettelse

Krav om fast ansettelse for sentral godkjenning er viktig for å hindre at firmaer leier inn faglig ledelse som kanskje oppfyller krav til utdanning og praksis, men som ikke har innflytelse på at arbeidet gjennomføres i tråd med kravene etter plan- og bygningsloven.

Dette er tidligere beskrevet i veiledningen, men er løftet opp i forskriften fra 1. desember 2018.

Kravet til fast ansettelse vil også gjøre det enklere for den sentrale godkjenningsordningen å føre tilsyn med at foretaket oppfyller nødvendige krav til utdanning og praksis.

Utdanningsnivåene utvides fra fire til fem

Mesterbrev og fagskole deles i to utdanningsnivåer. Antall nivåer for utdanning i byggesaksforskriften utvides dermed fra fire til fem. Faglig ledelse med fagskole kan etter endringene erklære ansvarsrett og/eller få sentral godkjenning innen utførelse i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaksklasse 2.

Tydeliggjøring av godkjenning av praksis

Hovedregelen er at relevant arbeidserfaring skal være opparbeidet etter endt fagutdanning. Dette er nå tydeliggjort i forskriften. Hvert år med relevant praksis som er opparbeidet før endt videreutdanning, skal etter endringen godskrives med ½ år. Dette unntaket fra hovedregelen fremgår nå også av forskriften.

Oppmykning i krav til registrering av merverdiavgift

Da kravene til seriøsitet for sentral godkjenning ble innført fra 1. januar 2016, kom kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Nå er dette kravet tydeliggjort for å ta høyde for at også firmaer som ikke er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven, kan søke om sentral godkjenning. I søknaden om sentral godkjenning må foretaket dokumentere hvorfor de ikke er registreringspliktige.

Kan ikke sette krav om sentral godkjenning

I § 9-1 blir det understreket at det ikke kan settes krav til at et foretak må ha sentral godkjenning for å gi anbud ved offentlige anskaffelser, eller få oppdrag på blant annet kommunale veier.

Bakgrunnen er at et slikt krav begrenser konkurranse fordi det utelukker firmaer som er kvalifiserte, men ikke en del av den frivillige godkjenningsordningen. Endringen vil være positiv for små anleggsforetak, som er den gruppen som i størst utstrekning har opplevd å miste oppdrag på grunn av denne praksisen.

Endringene er gjort i byggesaksforskriften