Har funksjonsbaserte byggeregler gitt innovasjon og utvikling?

Etter mer enn 20 år med funksjonsbaserte tekniske forskrifter ønsket Direktoratet for byggkvalitet å evaluere hvordan regelverket har fungert, og å kartlegge hvilke erfaringer vi kan dra nytte av når regelverket skal utvikles videre.

Sist endret 18.06.2019
Evaluering av funksjonsbasert regelverk.png

Det er Multiconsult som har utført prosjektet på oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet. Hovedfokus har vært å evaluere om funksjonsbaserte regler har medført større grad av innovasjon og utvikling.

Bakgrunn for evalueringen

Funksjonsbaserte tekniske forskrifter ble innført i Norge i 1997. Bakgrunnen var blant annet at funksjonsbaserte forskrifter gir fleksibilitet og muligheter for faglig innovasjon og utvikling - i motsetning til detaljkrav. Funksjonsbaserte forskrifter gir også muligheter for optimalisering i det enkelte byggeprosjekt.

Evalueringen ble gjennomført høsten 2018 av Multiconsult Norge AS, og skulle besvare følgende hovedspørsmål:

  • Har funksjonsbaserte regler medført større grad av innovasjon og utvikling?
  • Har funksjonsbaserte regler gitt endringer i kvalitet?
  • Hvilke konsekvenser har funksjonsbaserte byggeregler for kommunene?

Evalueringen er basert på analyse av regelverket for ulike fagområder, workshops med sentrale grupper, intervju med utvalgte enkeltaktører og casestudier av prosjekter.

Rapporten fra Multiconsult viser blant annet

  • Funksjonsbaserte regler har først og fremst har ført til innovasjon og utvikling på brannområdet, hvor bruk av trekonstruksjoner i høye byggverk og planløsninger med rømningskonsept, har gitt besparelser. I et større perspektiv bidrar økt bruk av tre til en mer robust tilpasning til klimautfordringene. Størst potensial for videre innovasjon finnes innen inneklima, energibruk og akustikk.
  • På enkelte områder har det i perioden 1997–2017 vært en tendens mot økende grad av ytelseskrav, for eksempel når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming og hvordan inngangsparametere i energiberegninger angis.
  • Gjennom workshops og intervjuer er kvalitetsspørsmålet knyttet til kompetansenivået hos aktørene når funksjonsbaserte regler brukes. Ukvalifiserte aktører fører til dårligere kvalitet. Det er imidlertid ikke gjort eksplisitte funn på dette i denne evalueringen.
  • Funksjonsbaserte byggeregler letter arbeidet for kommunene, men øker behovet for tilsyn.

Om rapporten

Prosjektet er utført av Multiconsult Norge AS og er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet.

Spørsmål om rapporten rettes til Multiconsult Norge AS.