De mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17

Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. 1. juli 2017 trådte en ny byggteknisk forskrift i kraft.

Sist endret 01.07.2017

I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Fjerning av enkelte krav gir større muligheter for individuelle tilpasninger. Blant annet er kravet til innvendig bod fjernet. Dermed kan arealet i en bolig disponeres på alternative måter. Begrepet snuareal er innført for boliger. Dette åpner for et alternativ til den tradisjonelle snusirkelen for personer i rullestol.

Flere utbyggere velger å bygge med høyere kvalitet enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Dette gir mer attraktive boliger og bygg. Det er opp til utbyggerne å lage løsninger ut over minimumskravene.

Dette er de mest sentrale endringene i TEK17:

Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig

Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal

TEK17 innfører snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet. Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Forenklede krav til studentboliger

I studentboliger er det ikke lenger krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (sportsbod). Det er også reduserte krav til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang.

For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Enkel håndløper i trapp

I publikumsbygninger og arbeidsbygninger er kravet til håndløper i trapp blitt mer fleksibelt. Med de nye reglene kan du velge om du vil ha én håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere i henholdsvis 70 og 90 cm høyde. Kravet gjelder også for hovedtrapp i boligbygninger.

Kommunal regulering framfor sentral regulering

Noen krav er moderert i forskriften der det anses mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekkelig uteoppholdsareal. Kommunene har best forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner.

Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli stående i TEK17 fram til 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dette slik de ønsker i sine lokale arealplaner.

Overgangsordning ut 2018

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 var det en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen ga utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.