Høring om overvann

Direktoratet for byggkvalitet har sendt ut høringen «Sikkerhet for overvann» med forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Sist endret 05.03.2020

Høringen ble sendt ut 2. mars og er koordinert med Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring om ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 28-9.

Økende overvannsavrenning

Endringsforslagene har utspring i Overvannsutvalgets forslag i NOU 2015: 16 – "Overvann i byer og tettsteder". Bakgrunnen for NOU-en er både samfunns- og klimautviklingen med økt fortetting og økende overvannsavrenning. Lov- og forskriftendringer vil kunne gi kommunene ulike virkemidler for å forebygge overvannsskader og samtidig utnytte overvann som en ressurs.

Oppsummering av forslagene til endring

Endringene som blir foreslått i høringsnotatet er:

  • Reglene om flom skal også gjelde ved fare for oversvømmelse på grunn av overvann (endring i TEK17 § 7-2).
  • Klarlegging av krav til avledning av overvann og drensvann (endring i TEK17 § 15-8).
  • Klarlegging av hvilke opplysninger om overvann som skal følge søknad om byggetillatelse (endring i SAK10 § 5-4).

For de som skal bygge noe, vil de viktigste endringene i praksis være:

  • Nye krav til hvilke nedbørsmengder overvannstiltak skal bygges for å tåle.
  • Forskjellige sikkerhetsnivå for ulike typer byggverk etter samfunnsmessig viktighet.
  • Tydeligere krav til avledning av overvann og drensvann.
  • Tydeligere krav til beskrivelse av avledning av overvann i byggesøknad.

For kommunene og de som lager reguleringsplaner, vil de viktigste endringene være:

  • Kommunen får en plikt til å vurdere fare for skade på grunn av overvann i byggesak.
  • Plikten til å ta hensyn til overvann i planlegging blir tydeligere, med konkrete krav til nedbørsmengder.