Klimapartnerskapet for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

Hvordan kan alle i byggsektoren bidra for at vi skal lykkes med reduserte klimagassutslipp og grønn omstilling? I disse dager utarbeides grunnlaget for det som skal bli selve klimapartnerskapet.

Sist endret 20.10.2023

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er invitert til dialog om klimapartnerskap. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger på hvordan bedrifter i ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

Målsetningen er å få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som bidrar til å kutte klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål for 2030 og 2050 og regjeringens omstillingsmål for hele økonomien, og etablere felles forståelse om hva som må til for å nå målene.

Kunnskapsgrunnlag

For at partene skal kunne komme fram til en forpliktende avtale, må vi ha kunnskap om hvilke tiltak som vil ha størst effekt og hvilke barrierer som står i veien for oss. Derfor er det nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for byggenæringen.

Gruppen består av deltakere fra Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Arbeidet er nå i full gang. I september er det gjennomført en rekke workshops som har jobbet intensivt med å få en oversikt over eksisterende kunnskap og hva vi trenger å lære mer om.

Åtte ulike kompetansegrupper har sett på temaene

  • Valg av tomter og arealbruk
  • Design og prosjektering
  • Rehabilitering, transformasjon og oppgradering
  • Valg av materialer
  • Selve byggeplassen
  • Energiproduksjon på bygninger og tomter
  • Energieffektivisering av eksisterende bygninger
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 

Treffsikre løsninger

Kompetansegruppene har identifisert og beskrevet mulige tiltak ut fra
potensial, hvordan det kan skje, når det er mulig å få gjennomført, hvilke barrierer som finnes, hva næringen selv kan gjøre, hva myndighetene kan gjøre og økonomiske effekter og kostnader. 

Kunnskapsgrunnlaget i klimapartnerskapet vil være avgjørende for at vi finner treffsikre løsninger og lykkes med en grønn omstilling. Det har allerede vært gjennomført et større innspillmøte med aktører fra næringen, men et så viktig og gjennomgripende arbeid vil tjene på flest mulig innspill. Her vil all erfaring fra ulike aktører, ha verdi.