Lokal godkjenning opphører fra nyttår. Hva betyr det for kommunene?

Fra 1.1.2016 skjer det endringer i regelverket som får betydning for kommunens saksbehandling av byggesaker og hvilken dokumentasjon kommunen skal motta.

Sist endret 11.12.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Erklæring om ansvarsrett

Foretak som ønsker ansvarsrett i byggesaker, skal fra 1.1.2016 erklære ansvar i stedet for å sende søknad om lokal godkjenning med tilhørende dokumentasjon. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet.

Foretaket skal bekrefte at det har nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det konkrete byggetiltaket i tråd med plan- og bygningslovgivningen i tiltaket.

  • Erklæring om ansvarsrett skal definere og avgrense foretakets oppgaver og ansvar
  • I erklæringen bekrefter foretaket at det er kvalifisert for de oppgavene de skal utføre i byggesaken.
  • Erklæringen skal være underskrevet av foretaket.
  • Blankett 5181 Erklæring om ansvarsrett kan brukes

Når oppstår ansvarsretten?

Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæringen er sendt til kommunen. Erklæringen om ansvarsrett kan enten sendes direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker, eller sendes til ansvarlig søker som videreformidler denne til kommunen.

Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker. I så fall kan arbeidet for de utførende først påbegynnes når ansvarlig søker har sendt erklæringen om ansvarsrett til kommunen.

Ingen overgangsregler

Det er ingen overgangsregler. Reglene om erklæring av ansvarsrett som trer i kraft 1.1.2016 gjelder alle byggesaker - både nye og pågående. Søknader om lokal godkjenning som er sendt kommunen i perioden før nyttår behandles etter tidligere regelverk.

Kommunens oppgaver

Når kommunen mottar erklæring om ansvarsrett skal denne journalføres i tilhørende byggesak. Kommunen må påse at erklæringene samsvarer med gjennomføringsplanen. Dersom beskrivelsen av ansvarsområde i erklæring og gjennomføringsplan er motstridende, går erklæringen foran.

Hver gang et nytt foretak erklærer ansvar i byggesaken, skal kommunen motta oppdatert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker. Gjennomføringsplanen beskrives i blankett 5185.

Kommunen skal påse at hele tiltaket er belagt med ansvar, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 nytt andre ledd. Ettersom ansvarlige foretak ikke trenger å være på plass før de faktisk begynner å arbeide, vil kommunen ikke nødvendigvis ha oversikt over hvilke foretak (beskrevet i kolonne 4 i blanketten) som skal stå for prosjektering og utførelse ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Gjennomføringsplanen skal likevel gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser som tiltaket omfatter. Beskrivelsen i kolonne 1,2 og 3 i blanketten skal dekke hele tiltaket.

Når skal kommunen ha erklæringer om ansvar?

Erklæring om ansvarsrett må være sendt kommunen før arbeidet starter.

  • Ved ettrinnssøknad og søknad om igangsettingstillatelse må erklæringer fra ansvarlig prosjekterende og eventuelle kontrollerende være på plass før kommunen kan gi tillatelse.
  • Ved søknad om rammetillatelse er det tilstrekkelig at erklæring fra prosjekterende er på plass for forhold som skal avklares i rammetillatelsen.
  • Ved søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest må samtlige erklæringer for utførende og kontrollerende foreligge. Det må samtidig også foreligge oppdatert gjennomføringsplan som viser at samsvarserklæring for aktuelle ansvarsretter foreligger.

Tilsyn med kvalifikasjoner

I en 2-årsperiode fra 1. januar 2016 er tilsyn med kvalifikasjoner et prioritert tilsynsområde. Dette skal bidra til å kompensere for at kommunen ikke lenger vurderer foretakenes kvalifikasjoner ved søknad om byggetillatelse.

Direktoratet utgir i slutten av januar en veiledning for tilsyn med kvalifikasjoner i foretak. Veilederen inneholder sjekklister, maler for innhenting av dokumentasjon for utdanning og praksis og brevmal for skriftlig varsel der kommunen vurderer å frata foretaket ansvarsretten. Generell informasjon om tilsyn finnes for øvrig i Veiledning om tilsyn (HO-2/2012)

Dersom foretaket ikke kan dokumentere at krav til utdanning, praksis eller kvalitetssikring er oppfylt, skal kommunen frata foretaket ansvarsretten, jf. § 6-9 første ledd bokstav c.

Der kommunen fatter vedtak om å frata ansvarsretten til et foretak, vil det også kunne ilegges overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8 jf. SAK10 § 16-1 bokstav h om uriktige og villedende opplysninger til kommunen.

Foretak som ikke fyller kvalifikasjonskravene

Foretak kan i utgangspunktet ikke erklære ansvarsrett dersom de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Kommunen kan imidlertid godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd.

Kommunen kan også godkjenne selvbyggeren for personlig ansvar, jf. SAK10 § 6-8.