Nye jordskjelvkart kan benyttes ved prosjektering

Oppdaterte soneringskart kan brukes ved prosjektering av bygg.

Sist endret 01.04.2020

Teknisk Ukeblad hadde 30. mars en artikkel om NORSARs nye soneringskart for jordskjelv. Ifølge NORSAR vil den nye soneringen innebære at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dette gir store kostnadsbesparelser for mange bygg og anlegg.

Oppdaterte kart kan brukes

I artikkelen i Teknisk Ukeblad kommer det fram at de oppdaterte verdiene i kartene ikke kan brukes ved prosjektering, men dette er feil, understreker avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.

– Direktoratet anerkjenner den fagkompetansen NORSAR besitter, og det oppdaterte soneringskartet kan benyttes ved prosjektering. Soneringskart for jordskjelv er ikke lov eller forskrift. Man trenger derfor heller ikke å søke om dispensasjon for å benytte de nye kartene, sier Karlsen.

Felleseuropeiske standarder med nasjonale tillegg

Krav til konstruksjonssikkerhet kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard, se byggteknisk forskrift (TEK17) § 10-2.

For konstruksjoner gjelder felleseuropeiske prosjekteringsstandarder, Eurokoder, med nasjonale tillegg som angir nasjonalt bestemte parametere. Kart som viser seismiske soner i Norge er en del av det nasjonale tillegget til standarden.

Bestemmelsen åpner for at det kan anvendes andre metoder enn prosjektering etter Norsk Standard. Det må da dokumenteres at de grunnleggende kravene til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet tilfredsstilles, med tilsvarende sikkerhet som den som oppnås ved bruk av Norsk Standard.

Bakgrunnsinformasjon

  • I henhold til byggteknisk forskrift (TEK17 § 10-2 tredje ledd) kan krav til konstruksjonssikkerhet oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.
  • For dimensjonering for jordskjelv gjelder NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning – Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger.
  • Kart som viser seismiske soner i Norge er en del av det nasjonale tillegget til standarden.