Omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger.

Sist endret 28.09.2021

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fører nå markedstilsyn med en rekke produkter av typen utvendig behandlet trekledning. Til sammen 70 produsenter og distributører blir i disse dager kontaktet av direktoratet. Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter.

Brannsikkerhet

Gjennom tilsynet blir det undersøkt om behandlet trekledning til utvendig bruk, som merket med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves.
- Vi ønsker med dette å sette søkelys på viktigheten av å merke produkter korrekt. Dette handler om brannsikkerhet, og at byggebransjen og forbrukerne skal kunne foreta opplyste valg. Et produkt som blir merket med en lavere ytelse enn Euroklasse D, kan også brukes i enkelte byggverk, så lenge det gjennomføres en analyse og påfølgende tiltak for at byggverket skal være sikkert for de som bor eller arbeider der, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Dokumentasjon og testing

Brannegenskaper til bordkledning skal være merket på en skala fra A-F hvor A1 er materialer som er helt ubrennbare, og F kan være svært brennbare materialer. Det har tidligere blitt oppdaget at enkelte royalbehandlede produkter har vært feilmerket som klasse D, når de egentlig skulle vært merket med klasse E. I denne tilsynskampanjen testes et større omfang av forskjellige typer behandlet trekledning.
- Vi ser behov for å øke kunnskapen på dette området og redusere usikkerhet i bransjen knyttet til regelverket. Dette har blitt ytterligere aktualisert etter storbrannen i Arna i Bergen, der det var brukt en annen type behandlet trekledning, sier Per-Arne Horne.

I første omgang ber direktoratet om produktdokumentasjon. I etterkant vil enkelte produkter bli valgt ut for testing. Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen. Testene gjennomføres av et uavhengig teknisk kontrollorgan, men bekostes av direktoratet.

Regelverk

Produsentene har ansvaret for å følge krav til dokumentasjon og testing av egenskapene til byggevarer. Dokumentasjonen kan leveres enten i papirformat sammen med produktet eller være tilgjengelig på produsentens nettside. DiBK er delegert ansvar som markedstilsynsmyndighet for byggevarer, og kan føre tilsyn med at produktinformasjonen er riktig.

For å kunne oppfylle kravene til blant annet brannsikkerhet i byggteknisk forskrift (TEK17), er den som prosjekterer avhengig av korrekt informasjon om byggevarene som benyttes. Selve merkingen av byggevarene er ikke regulert gjennom TEK17, men i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Kravene til de ulike byggevarene, samt krav til testing, følger av harmoniserte europeiske standarder. Disse vedtas av EU-kommisjonen.

Testrapporter

Det er utført tester knyttet til bruken av behandlet trekledning. Under finner du lenker til utgitte publikasjoner.

Spørsmål om resultatene som presenteres må rettes til fagmiljøene som har utført testene.