Ønsker tydeligere krav til dagslys

En undersøkelse som Sweco har gjennomført på vegne av Direktoratet for byggkvalitet om kravene til dagslys, viser at veiledningen til regelverket er uklar.

Sist endret 06.04.2020

Direktoratet for byggkvaliet (DiBK) ønsket å vite om regelverket for dagslys i bygninger fungerer etter hensikten. Direktoratet engasjerte konsulentselskapet Sweco Norge AS til å kartlegge hvordan kravene praktiseres. Rapporten fra Sweco viser at kravene praktiseres forskjellig.

– Vi har tidligere fått innspill på at kravene til dagslys og begrepet «rom for varig opphold» er vanskelige områder i byggteknisk forskrift, sier prosjektleder Madeleine C. Storås, som jobber som overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

– Det er viktig for oss å vite hvordan regelverket fungerer og rapporten fra Sweco tyder på at de prosjekterende oppfatter reglene som uklare, understreker hun.

Direktoratet vil ta grep

Undersøkelsen viser at regelverket oppfylles i varierende grad, og de prosjekterende tolker kravene forskjellig. Rapporten indikerer også at det i tettbebygde områder kan være utfordrende å bygge i tråd med veiledningen i byggteknisk forskrift (TEK). Direktoratet kan ikke si sikkert at dette er resultater som er representative i bransjen, men vil likevel ta grep.

– Vi tror dessverre at rapporten gir en god beskrivelse av hvordan regelverket praktiseres, forsetter Storås.

– Rapporten signaliserer at kravene er utydelige, og vi vil nå vurdere behovet for å gjøre endringer. Vi vil derfor se om vi kan gjøre de preaksepterte ytelsene tydeligere og om sammenhengen mellom de preaksepterte ytelsene og begrepet «rom for varig opphold» er god nok.

Ønsker samarbeid med bransjen

Direktoratet ønsker bidrag fra bransjen i det videre arbeidet og vil i tiden framover ta kontakt med utvalgte bransjeaktører for å få innspill.

– Vi vet at dagslys er et tema som engasjerer, og vi håper derfor at vi vil få mange gode innspill til det videre arbeidet. Vi står overfor et dilemma her: På den ene siden ønsker vi å ha strenge krav til at alle skal ha godt dagslys. Dette er gunstig i et helseperspektiv. På den andre siden har vi miljøperspektivet ved fortetting. Dette er vanskelige avveininger, og vi må derfor se på om dagens regelverk er godt nok til å ivareta begge perspektivene, understreker Storås.