Opphevelse av bestemmelse om plassering av byggverk i TEK17 trer i kraft fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 fjernes bestemmelsen § 8-10 fra byggteknisk forskrift (TEK17). Plassering av byggverk er regulert gjennom plan- og bygningsloven, og man får nå et enklere og tydeligere regelverk og unngår dobbelregulering.

Sist endret 16.06.2021

I 2017 ble byggteknisk forskrift revidert. Den nåværende bestemmelsen § 8-10 om plassering av byggverk ble vedtatt opphevet fordi plassering også reguleres i plan- og bygningsloven §§ 29-1 til 5.

En overgangsordning

Kommunene fikk med endringen i TEK17 tydeliggjort muligheten de har til å gjøre tilpasninger ut fra lokalkunnskap og lokale forhold. Fordi mange kommuner ikke hadde innarbeidet hensynet til plassering i sine reguleringsplaner da TEK17 ble vedtatt, ble tidspunktet for opphevelsen av bestemmelsen satt til 1. juli 2021. Dette ble gjort ut fra at fire år er normal rullering av kommuneplaner. På den måten har kommunene fått tid til å innrette seg på at bestemmelsen oppheves.

Plassering av byggverk

Det at § 8-10 fjernes fra TEK17 endrer ikke på at plassering av byggverkene er et sentralt prinsipp i alt reguleringsarbeid. Rent praktisk betyr endringen at kommunene får tydeliggjort sin mulighet til å fastsette bestemmelser for plassering av bygninger i kommunens reguleringsplaner, ut fra blant annet lokale lys- og lydforhold.

Når slike krav blir en del av reguleringsplanene, kan også kommunene vurdere forholdene i byggesaksbehandlingen og dermed sikre at dette blir tatt hensyn til i nye bygninger. For øvrig reguleres blant annet lys- og solforhold i andre bestemmelser i plan- og bygningsloven og er dels ivaretatt gjennom bestemmelser i TEK17 kapittel 7, 9, 13 og 14.