Praksis for saksbehandling av sentral godkjenning justert

1. oktober 2017 justerte Direktoratet for byggkvalitet praksisen for saksbehandling av søknader om sentral godkjenning på flere punkter. Endringene gjelder i hovedsak vurdering av gjennomføringsevne.

Sist endret 03.11.2017

Saker som er berørt av dette er gjennomgått og vurdert på nytt.

Vurdering av gjennomføringsevne som utførende

Foretak som søker om sentral godkjenning må dokumentere at det har faglige kvalifikasjoner til å utføre de arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdene.

Frem til 1.oktober 2017 har direktoratet satt som krav at foretak med faglig ledelse med utdanning på teknisk fagskole- og ingeniørnivå må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning for utførelse.

Direktoratets fortolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne har imidlertid vært for streng på noen punkter.

Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse med utdanning på teknisk fagskole- og ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. Foretaket må som tidligere i tillegg oppfylle krav til nødvendig og relevant praksis.

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3

Frem til 1.oktober 2017 har direktoratet også stilt krav om at foretak må ha minst tre egne ansatte for å få sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Dette er gjort med henvisning til NS 3901.

Standarden stiller krav om at kompliserte byggverk i brannklasse 3 med omfattende fravik fra preaksepterte løsninger, skal utføres av en arbeidsgruppe bestående av minst tre personer.

Direktoratet har kommet til at det ikke er tilstrekkelig hjemmel for å kreve at en slik arbeidsgruppe må være fast ansatt.

Fra 1.oktober 2017 stilles det derfor ikke krav om at arbeidsgruppen må være fast ansatt i foretaket for å få sentral godkjenning, men at foretaket ved behov kan leie inn eksterne for å oppfylle kravet til arbeidsgruppen.

ADK1-sertifikat

Fra 1.oktober 2017 krever direktoratet heller ikke ADK1-sertifikat sammen med fagbrev for de som søker sentral godkjenning for utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg.