Branner i avfallsanlegg

Siden 2016 har brannvesenet rykket ut til 165 branner i avfallsanlegg. For å øke kunnskapsgrunnlaget om risiko for slike branner har tre direktorater fått utarbeidet en rapport hos RISE Fire Research AS.

Sist endret 19.11.2019
Brann i avfallsanlegg_foto_Lars_Magne_Hovtun.jpg
Slukking av brann på avfallsanlegg i Oslo i 2018. Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat

Avfallsanlegg representerer en viktig samfunnsfunksjon, men det brenner regelmessig i slike anlegg. Den utarbeidede rapporten gir et faktagrunnlag som belyser hvilke risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg.

Økt bruk av innendørs lagring er motivert av hensyn til miljø og naboer, men det kan komme i konflikt med brannsikkerheten, særlig på grunn av dårligere adkomst for brannvesen og mulig stor varmepåkjenning på den bærende konstruksjonen i selve bygningen som huser avfallet.

Rapporten peker på følgende sentrale tiltak som bør prioriteres med tanke på brannsikkerhet på avfallsanlegg:

  • deteksjon og overvåking
  • begrense mengden avfall
  • orden og ryddighet
  • god opplæring
  • god mottakskontroll
  • tilgjengelig og riktig dimensjonert slokkeutstyr
  • løsninger for å samle opp slokkevann for å unngå at miljøgifter slipper ut

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) planlegger en tilsynsaksjon med avfallsbransjen i 2020.

Les rapporten i sin helhet

Alle våre rapporter