Redigert veiledning til grad av utnytting

Veiledningen til kapittel 5 og 6 i byggteknisk forskrift er kommet i en oppusset og mer klarspråklig versjon på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Det er også laget nye illustrasjoner som forklarer regelverket på en mer tydelig måte.

Sist endret 28.06.2019
§ 5-2 figur 1 Bebygd areal for en tomt_Parkeringsareal skal regnes med når det er angitt i kommunens planbestemmelser..jpg
Nye illustrasjoner skal gjøre veiledningen til kapittel 5 og 6 i byggteknisk forskrift enklere å forstå

Kapittel 5 og 6 i byggteknisk forskrift (TEK17) omtales som «grad av utnytting» fordi regelverket i de to kapitlene tar for seg prinsippene for hvor stort man kan bygge på en tomt.

Tidligere var veiledningen til kapittel 5 og 6 bare å finne i veiledningsheftet H-2300 «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler».

Klarere språk og tydeligere illustrasjoner

Grad av utnytting og beregnings- og måleregler kan være komplisert for mange. I arbeidet med å tilpasse veiledningsteksten til nett har vi redigert veiledningen slik at innholdet blir enklere å forstå.

Vi har også gjort et grundig arbeid med å tydeliggjøre veiledningen, og da særlig de punktene vi får mange spørsmål om.

Nye illustrasjoner er også laget med tanke på å gjøre reglene enklere å forstå.

I illustrasjonene markeres bebygd areal med oransje, mens bruksareal markeres med blått. Dette er en endring fra H-2300, hvor gult markerte hva som medregnes i bebygd areal og rødt markerte hva som medregnes i bruksareal.

Veiledning til kommunalt planarbeid er tatt ut

Den nye nettbaserte versjonen er kortet ned noe. Noe av det mest sentrale som er fjernet, er de spesifikke anbefalingene som handler om hva kommunene bør gjøre når de utarbeider kommunale planbestemmelser.

Veiledningen H-2300 «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler» skal fortsatt være tilgjengelig. Du finner veiledningen på regjeringen.no.

Veiledning til grad av utnytting brukes ofte av kommunale saksbehandlere som skal behandle byggesaker, men også når kommunen skal utarbeide arealplaner. Den første veiledningen om grad av utnytting kom ut i 1990, med dokumentnavnet T-734. Oppdaterte versjoner av denne veiledningen ble utgitt i 1997 (T-1205), i 2007 (T-1459) og i 2014 (H-2300).