Regelendringer fra 1. juli

Det er gjort endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift og tilhørende endringer i byggesaksforskriften. Endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg.

Sist endret 01.07.2022

Fra 1. juli 2022 skal nye bygg bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeider i eksisterende bygg.

Kravet til sortering av avfall på byggeplass øker fra 60 til 70 prosent. Det blir også innført et krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg.

Endringene omfatter i tillegg forenklinger og presiseringer av energireglene på noen områder.

  • I byggteknisk forskrift er det gjort endringer i kapittel 9 Ytre miljø (§ 9-2 og §§ 9-5 – 9-9) og i kapittel 14 Energi (§ 14-3 og § 14-4). I tillegg er det opprettet et nytt kapittel 17 om klimagassregnskap.
  • I byggesaksforskriften er det gjort endringer i § 5-5, § 8-1, § 12-2 og § 12-3.

Overgangsordning fram til neste sommer

Reglene får en overgangsordning på ett år. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. juli 2023, kan tiltakshaver dermed velge å følge bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen.

Regelendringer også i byggevareforskriften (DOK)

Fra 1. juli er det gjort unntak fra kravet til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av og som skal brukes på nytt i et byggverk.

Unntaket skal gjøre det enklere å omsette brukte byggevarer samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet i bygg er ivaretatt.

Det er ingen endring i dokumentasjonskravet i TEK17. Dette kravet gjelder både for nye og brukte byggevarer