Revidert standard om krav til skorsteiner i norsk utgave

Standarden om krav til skorsteiner ble revidert i 2019. Nå er den oversatt til norsk.

Sist endret 19.08.2020
Skorstein_tegl_Foto_Mostphotos_1240.jpg
Standarden NS-EN 1443 om generelle krav til skorsteiner finnes nå på norsk. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15 gir krav til røykkanaler og skorsteiner. Der vises det til norsk standard NS-EN 1443:2019 Skorsteiner – Generelle krav for beskrivelse av kravene og hvordan kravene skal oppfylles. NS-EN 1443 er opprinnelig en europeisk standard som ble revidert i 2019. Denne foreligger nå i norsk utgave.

Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner

Standarden angir generelle krav, grunnleggende ytelseskriterier og grenseverdier, der det er aktuelt, for skorsteiner (inkludert tilknytningskanaler og -deler) som brukes til å lede forbrenningsprodukter fra ildsteder til uteluft. Den er ment brukt som en referanse til produktstandarder for komponenter som brukes ved konstruksjon av skorsteiner.

Standarden angir også minstekrav for merking og samsvarsvurdering. Den kan i tillegg brukes som grunnlag for spesifikasjoner av produkter som omfattes av en europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, ETA).

Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner.

Store forandringer på grunn av miljøhensyn og teknisk utvikling

Standarden fastsetter felles krav, betegnelser og vurderingssystemer for skorsteiner, uavhengig av materiale. Bakgrunnen for revisjonen av NS-EN 1443 er at ildsteder har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste årene på grunn av behovet for energiøkonomisering og miljøvern.

Parallelt har det skjedd en teknisk utvikling av skorsteiner. Det har derfor vært nødvendig med nye tilleggskrav til skorsteiner, for eksempel for drift med overtrykk eller ved dannelse av kondensat.

Standarden må kjøpes hos Standard Norge. Du finner standarden her.