Ser på muligheten for å måle etterlevelsen av brannreglene

På oppdrag fra DiBK har Menon Economics foreslått en metode for å måle etterlevelse av brannreglene.

Sist endret 16.01.2023

I byggteknisk forskrift (TEK17) er det en rekke brannsikringskrav for å sørge for at sikkerheten ved brann er ivaretatt. Det finnes i dag lite kunnskap om hvorvidt og i hvilket omfang byggverk er oppført i samsvar med disse kravene.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Menon Economics undersøkt mulige metoder for å måle etterlevelse av brannreglene i byggteknisk forskrift.

- Bygningsregelverket er avgjørende for at bygg skal være trygge både å bo og arbeide i. For å vite om regelverket fungerer etter hensikten utfører vi jevnlig undersøkelser på ulike deler av regelverket. Nå kartlegger vi hvordan vi best kan sikre oss at brannreglene etterleves og Menons rapport er ett steg på veien, sier Per-Arne Horne, direktør i DiBK.

Foreslår metode med tre datakilder

I rapporten anbefaler Menon at etterlevelsen av brannregelverket undersøkes ved hjelp av tre datakilder. Kildene som anbefales brukt er digitaliserte tilstandsrapporter, eksisterende data fra kommunenes tilsyn i byggesak og at det etableres en ny datainnsamling i forbindelse med det kommunale tilsynet.

- Det er alltid viktig for oss å ha et godt kunnskapsgrunnlag før vi eventuelt foreslår tiltak. Rapporten fra Menon er en del av et større arbeid med å skaffe oss dette kunnskapsgrunnlaget. Vi vil nå vurdere om vi skal følge Menons anbefalinger og gå videre i kartleggingen, avslutter Horne.