Status for Byggesaks-Norge

Nedgangen i antallet mottatte byggesøknader til kommunene fortsetter, mens saksbehandlingstiden holder seg relativt stabil sammenlignet med tidligere år. Det viser KOSTRA-statistikken for 2018.

Sist endret 31.01.2020

Antallet byggesaker det er ført tilsyn med, har sunket med 13 prosent fra 2017 til 2018.

Tallene er hentet fra SSBs KOSTRA-statistikk for 2018 på byggesaksområdet.

KOSTRA er kommunenes årlige rapportering til staten om kommunens tjenesteyting, deriblant byggesak. Resultatene bygger på innrapportering fra kommunene i 2018. Tallene direktoratet har sett nærmere på, gjelder byggesaksområdet.

Færre søknader inn til kommunen

I 2018 mottok kommunene 83 746 byggesøknader. Dette er en reduksjon fra 2017, da kommunene mottok 89 670 søknader.

Nedgang i hvor mange søknader som er ferdigbehandlet

Antallet ferdigbehandlede søknader er også redusert: Fra 84 955 søknader i 2017 til 80 561 i 2018. Nedgangen gjelder alle typer søknader. Andelsmessig synker ferdigbehandlede rammesøknader mest med en nedgang på 6 prosent.

I flere år har saksbehandlingstiden ligget stabilt, og i snitt overholder kommunene fristene med god margin. Andelen søknader der fristene er overskredet, har imidlertid gått opp med 8 prosent fra 2017 til 2018.

Kostra-tallene viser at saksbehandlingstiden for ettrinnssøknader med ansvarsrett økte i 2018 (med henholdsvis 11 prosent for søknader med 12 ukers frist og 12 prosent for søknader med tre ukers frist). Samtidig sank saksbehandlingstiden for ettrinnssøknader uten ansvarsrett med 23 prosent. Behandlingstiden er nå 17 dager i gjennomsnitt.

Mer enn én av tre saker er mangelfulle

I 2018 var 35 prosent av søknadene til kommunene mangelfulle og trengte tilleggsdokumentasjon. Særlig gjaldt dette de mer kompliserte søknadene, det vil si rammesøknader og ettrinnssøknader med 12 ukers frist.

Nedgang i tilsyn

Antallet byggesaker det er ført tilsyn med, har sunket med 13 prosent fra 2017 til 2018. Kommunene fører først og fremst tilsyn med brannsikkerhet og plassering.