Byggesaksdagene 2022

8. og 9. november arrangerte vi Byggesaksdagene på Gardermoen. Her finner du oversikt over årets foredragsholdere.

Sist endret 13.06.2022
Byggesaksdagene 2022_banner_1240x826px.jpg

Verden på vippepunktet

I nyhetsbildet møter vi stadige reportasjer om hetebølger, branner og flommer, som viser en varmere og villere verden. Er klima- og miljøendringene uunngåelige og står vi nå på vippepunktet? Vil teknologien redde oss eller er det for sent å snu utviklingen? Med utgangspunkt i forskning viser Hessen hvordan det står til med naturen og klimaet, og hvor ille det kan gå. Dette foredraget er en kraftfull appell om at vi må gjøre mer – mye mer og handlere raskere enn vi gjør i dag.

Dag Hessen 200x250 SH.png
Dag O. Hessen er anerkjent forsker, biolog og foredragsholder. Han er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og leder forskningssenteret CBA. Han har skrevet en rekke fagbøker, har lang erfaring fra TV og radio, og han har mottatt flere formidlingspriser. Senest mottok han dobbel Bragepris; sakprosaprisen for boken Verden på vippepunktet, samt Brages ærespris.Plassering i tiltaksklasse

Tabellen med forslag til tiltaksklasseplassering for ulike fagområder ble fjernet fra veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) § 9-4 den 4. juni 2021. Dette har vi fått mange spørsmål om, både skriftlig og på telefon. Per-Arne Horne vil fortelle om bakgrunnen for at denne tabellen ble fjernet, og hvilke vurderinger som legges til grunn ved plassering i tiltaksklasse.

Per-Arne Horne 200x250 SH.png
Per-Arne Horne er direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Han har tidligere hatt ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som leder for avdeling for byggeprosjekt i samme etat. 

Endringer i krav til ombruk av byggevarer

Fra 1. juli er det gjort unntak fra kravet til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk. Unntaket skal gjøre det enklere å omsette brukte byggevarer samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet i bygg er ivaretatt. Hva innebærer denne regelverksendringen og hvordan skal slike byggevarer dokumenteres fremover?

Hanne Prestmo 200x250 SH.png
Hanne Prestmo er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet og har jobbet med kravene til byggevarer i 8 år. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.


Sivilombudets undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen

I 2020 undersøkte sivilombudet etter eget initiativ hvordan de tre kystkommunene Mandal (nå Lindesnes), Kragerø og Askøy hadde praktisert dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven de siste fire årene. Gjennomgangen av om lag 1.000 vedtak avdekket store feil og mangler i vedtakene. I dette foredraget får du presentert hovedfunnene fra rapportene.


Åse Bækkevold Kloster.png
Åse Bækkevold Kloster er seniorrådgiver hos Sivilombudet. Hun jobber særlig med plan- og bygningsrett, offentlighet og innsyn, og generell forvaltningsrett. Hun har tidligere jobbet som advokat i privat næringsliv. Åse er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.


Kaos eller orden i byggesaksbehandlingen

Den kommunale byggesaksbehandlingen skal være lik og forutsigbar i alle kommuner. Hvilke konsekvenser får det for bransjen når kommunene ikke overholder tidsfrister i saksbehandlingen, er uforutsigbare og ber om mer dokumentasjon enn det som er nødvendig?

Liv Zimmermann 200x250 SH.png
Liv Zimmermann er partner og leder for advokatfirmaet Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Hennes spesialområde er fast eiendom, særlig plan- og bygningsrett. Hun har jobbet som eiendomsadvokat siden 2005. Før dette har hun mange års erfaring fra det offentlige, både Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Statsforvalteren) og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Liv leder Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Hun bistår både eiendomsutviklere og kommuner i plan- og byggesaker, og har omfattende erfaring med hva som skal til for å få til smidige og gode byggesaksprosesser og hva som skaper problemer.   Erfaringer og føringer i strandsonen i Lindesnes

Sivilombudet har gitt ut en rapport om dispensasjoner i strandsonen. Tidligere Mandal kommune er en av de omtalte. Dette foredraget gir en utdyping av dispensasjonene som er omtalt i rapporten. Vi får en situasjonsbeskrivelse og erfaringsformidling, i tillegg til en gjennomgang av de behandlinger og føringer som er gitt i nye Lindesnes kommune med bakgrunn i rapporten.

Kyrre Jordbakke 200x250 SH.png
Kyrre Jordbakke er rådmann i nye Lindesnes kommune, som består av de tidligere kommunene Lindesnes, Mandal og Marnadal. Han var prosjektleder for sammenslåingen og har tidligere jobbet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og i Statens kartverk. Kyrre har en mastergrad i teknologiledelse og har utdanning fra blant annet Sjøkrigsskolen, BI, Høgskolen i Agder og Universitetet i Aalborg.
Slik klarte Karmøy kommune å effektivisere saksbehandlingen

Det jobbes mye med digitalisering av byggesaksbehandlingen rundt om i Norge, men det er store forskjeller på hvor langt den enkelte kommune har kommet og hvordan de jobber. Karmøy kommune har digitalisert og effektivisert alle ledd i saksbehandlingen, og kan dokumentere 30 prosent høyere effektivitet. Her får du høre om kommunens arbeid med å gjøre hverdagen enklere for både innbyggere og ansatte, sikre raskere saksbehandlingstid og dermed bedre omdømme.

Runar Lunde 200x250 SH.png
Runar Lunde er kommunalsjef i Bjørnafjorden kommune. Tidligere har han jobbet som arealplanlegger og plan og byggesakssjef i Karmøy kommune. Han har også erfaring fra private sektor, blant annet som prosjektleder hos OBOS. Runar er utdannet byggingeniør, med fordypning i byutvikling fra Universitetet i Stavanger og tar nå en master i kommunal ledelse ved Universitetet i Bergen.
Juridiske avklaringer og tolkningsuttalelser fra KDD

Som fra tidligere års konferanser vil Kommunal- og distriktsdepartementet gå gjennom egne juridiske avklaringer og prinsipputtalelser, som de har gitt det siste året.

Knut Rasmussen 200x250 SH.png
Knut F. Rasmussen er utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Knut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Hvordan redusere risikoen for kvikkleireskred

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 rammet et relativt nytt boligområde, og ti personer og et ufødt barn mistet livet. Et ekspertutvalg har gjennomgått årsakene til skredet, og i utredningen På trygg grunn, NOU 3:2022 gir utvalget sine anbefalinger om hvordan risikoen for kvikkleireskred kan reduseres.

Kjetil Malvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune
Ketil Matvik Foldal er beredskapssjef i Lillestrøm kommune. Han har tidligere vært fylkesberedskapssjef i Møre og Romsdal og leder for plan, næring og byggesak i Sørum kommune. Foldal var sekretær for utvalget som gikk gjennom skredulykken i Ålesund i 2008 og medlem i utvalget som gikk gjennom kvikkleireskredulykken i Gjerdrum i 2020. Foldal er cand.polit. i naturgeografi fra Universitetet i Bergen.
Forebyggende saksbehandling og tilsyn ved vanskelige grunnforhold

Nannestad kommune har mange byggesaker hvor tiltaket ligger under marin grense og i områder med kvikkleire. Etter Gjerdrumskredet, i nabokommunen for halvannet år siden, har oppmerksomheten vært rettet mot grunnforhold og dokumentasjon på sikker byggegrunn. Nannestad kommune har i flere år hatt fokus på dette, ettersom alle fire tettsteder i kommunen hovedsakelig ligger under marin grense. I dette foredraget får du høre hvordan Nannestad kommune arbeider forebyggende gjennom byggesaksbehandlingen.

Elsabeth Mo Wroldsen, fagansvarlig byggesak i Nannesta kommune.
Elisabeth Mo Wroldsen er fagansvarlig byggesak i Nannestad kommune. Hun er utdannet byggingeniør ved Universitetet i Agder og har jobbet som byggesaksbehandler i 10 år. De siste årene har hun hatt det overordnede fagansvaret for byggesak i kommunen.
Erika Wiik Andresen, juridisk rådgiver i Nannestad kommune.
Erika Wiik Andresen er juridisk rådgiver byggesak i Nannestad kommune. Hun er utdannet jurist ved Universitetet ved Bergen og har jobbet som byggesaksbehandler i 5 år. Hennes hovedfokus har vært tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Kommunegeolog i 6 kommuner: Erfaring med rådgivning om skred- og flomfare

Kvam herad er vertskommune for et interkommunalt samarbeid om kommunegeolog. I dette foredraget får vi høre hvordan kommunegeologen jobber som rådgiver for kommunene innen feltet naturfare generelt og spesielt områdene skred, flom, overvann, stormflo og klimatilpassing.

Geologen håndterer bekymringsmeldinger, beredskapsarbeid, er rådgiver ved sikringstiltak og jobber med både kommuneplaner og klimaplaner.

Tor Dolvik 200-250 SH.png
Tore Dolvik er kommunegeolog i Kvam herad i Vestland. Kommunen har avtaler med fem kommuner, Bjørnafjorden, Samnanger, Ulvik, Ullensvang og Kvinnherad, om et interkommunalt samarbeid om kommunegeolog. Dolvik har hovedfag i kvartærgeologi (istida) ved Universitetet i Bergen og vært stipendiat på Island i vulkanologi.
Fra kaos til kontroll

Mange kommuner opplever utfordringer med å saksbehandle byggesaker innen fristene. I 2018 opplevde Frogn kommune å miste kontrollen over byggesaksområdet, og måtte foreta omfattende grep. De vil nå dele sine erfaringer med hvordan de løste situasjonen. I tillegg vil du få høre hvilke utfordringer kommunen fortsatt står overfor i samspillet med politikere og omdømmet blant innbyggere.

Therese Aas, avdelingsleder byggesak i Frogn kommune.
Therese Aas har vært avdelingsleder på byggesak i Frogn kommune siden slutten av 2018. Hun er utdannet jordskiftekandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har bakgrunn fra Forsvaret og flere kommuner på Østlandet.
Tonje Fjell Olufsen, fagleder byggesak i Frogn kommune.
Tonje Fjell Olufsen er fagleder på byggesak i Frogn. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har ti års erfaring fra Utlendingsnemnda og har jobbet de siste fire årene i Frogn kommune.


Nyttige avklaringer fra DiBK

Hvert år svarer direktoratet på nærmere 2 500 spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Nok en gang har vi vært innom arkivet og plukket opp spørsmål som mange byggesaksbehandlere lurer på. Vi håper å gi deg noen svar som kan være nyttig for i arbeidshverdagen.

Therese Brøndum, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.
Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Hun har tidligere jobbet 11 år Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn i Oslo kommune. Therese er jurist fra Universitetet i Oslo.

Foredrag for digitale deltakere

Visuelle kvaliteter for småhus

Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veileder for visuelle kvaliteter for småhus. Veilederen gjelder i første omgang for tilbygg. Her får du en presentasjon av veilederen, som i dag ligger ute som en pilot på vår nettside. Pilot betyr at vi ønsker oss innspill til veilederen fra alle som bruker den.

Jana Bedau 200x250 SH.png
Jana Bedau er seniorarkitekt i Direktoratet for byggkvalitet. Her jobber hun med byggeskikk og tolkning av regelverket. Hun har tidligere jobbet i mange år som prosjekterende arkitekt og to år som byggesaksbehandler i Trondheim kommune. Jana er utdannet diplomingeniør arkitektur fra Faghøyskole Lübeck, Tyskland.
Avfall og ombruk - endringer i regelverket

Ombruk av byggevarer er et tema som det har vært mye interesse for de senere årene, og det er gjort ganske store endringer i regelverket dette året. I dette foredraget får du høre om endringene i regelverket for avfall og ombruk, og noen av konsekvensene dette gir.

Ingunn Marton 200x250 SH.png
Ingunn Marton er senioringeniør i DiBK og jobber mye med klima, energi, miljø, ombruk og avfall både i nye og eksisterende bygg. Ingunn har tidligere jobbet som fagdirektør i departementet, som miljøleder i Statsbygg, daglig leder i Byggemiljø, miljørådgiver i Forsvarsbygg og som energi- og miljørådgiver i ulike rådgivningsselskap. I tillegg har hun jobbet som forsker. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg fra NTH (NTNU) og har også en mastergrad fra University of Washington i Civil Engineering.

Andre arrangementer