Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel II Markedsdeltakere og tekniske krav til heiser og sikkerhetskomponenter

Innledning

I dette kapitlet fordeles ansvaret for at heiser og deler til heiser er i samsvar med kravene i det nye direktivet på ulike markedsaktører. Det gjøres et skille mellom de tilfellene hvor en heis leveres som en helhet med alle relevante deler og de tilfeller hvor sikkerhetskomponenter leveres fra ulike leverandører og enten settes sammen til en ny heis eller erstatter komponenter i en allerede installert heis.

Dersom heisen leveres som et helhetlig produkt vil det være heisinstallatøren som står ansvarlig etter direktivets bestemmelser. Dette innebærer at det er heisinstallatøren som har ansvaret for konstruksjonen, produksjonen, installasjonen og omsetningen av heisen. Bakgrunnen for en slik plassering av ansvar er at heiser er et komplekst produkt og at installasjonsprosessen er vesentlig i forhold til om heisen er sikker å ta i bruk. Installatørrollen er også en videreføring fra det gamle direktivet, hvor definisjonen er tilnærmet uendret. Etter det nye heisdirektivet finnes det altså ingen "importører" eller "distributører" av heiser, jf. fortalen til heisdirektivet 2014/33/EU s.1.

For det andre dekker forskriften de tilfellene hvor en produsent leverer en eller flere sikkerhetskomponenter som installeres i en heis. For omsetning av slike komponenter har direktivet delt inn ansvaret i tre kategorier:

  • produsent av sikkerhetskomponenter som produserer i EU/EØS-området
  • importør av sikkerhetskomponenter som importerer inn til EU/EØS-området
  • distributør av sikkerhetskomponenter som distribuerer komponenter innad i EU/EØS-området

For sikkerhetskomponenter til heis er det en tilsvarende inndeling i markedsdeltakere som for resten av "varepakken", se lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven). Dette innebærer at også Blue Guide i større grad kan gi veiledning om hvilke oppgaver som tillegges slike aktører.