Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 28. Markedstilsynsmyndighet

Direktoratet for byggkvalitet er markedstilsynsmyndighet for heiser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klageinstans for vedtak som fattes av markedstilsynsmyndigheten.