Temaveileder uavhengig kontroll

5.2. Kontroll av prosjektering og utførelse

5.2.2. Boliger - fuktsikring og lufttetthet

Alle boliger skal ha kontroll av fuktsikring ved at våtrom kontrolleres. Dette gjelder for både nybygging og søknadspliktig ombygging. I tillegg skal nye boliger kontrolleres mht. lufttetthet.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Boliger

Krav til kontroll av fuktsikring gjelder for våtrom i boliger, og det er først og fremst utførelsen som skal kontrolleres. Det skal gjennomføres en enkel kontroll av utførelse, slik det framgår av kravet i SAK10 som er gjengitt i tabell 5.2.

Tabell 5.2 Forskriftsramme: Kontroll av fuktsikring og lufttetthet i boliger

SAK10 § 14-6 Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1

Ansvarlig kontrollerende skal:

bokstav b) kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering, jf. § 14-2 første ledd, og foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.


Kontrollen skjer i utførelsesfasen og på grunnlag av innhentet produksjonsunderlag. Kontrollen skal fastslå om det er samsvar mellom:

  • dokumentasjon for kvalitetssikring og det utførte arbeidet

  • produksjonsunderlaget og det utførte arbeidet

  • spesifikasjoner og benyttede produkter for utvalgte produkter for våtrom

Se nærmere om kontrollens innhold i tabell 5.3.

Tabell 5.3 Kontrollomfang for fuktsikring og lufttetthet i boliger

Fuktsikring og lufttetthet

Inspeksjon av våtrom:

- plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert

- visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk

- utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne

- samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

Påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet:

Det vil være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning, og at måltallet er innenfor forskriftskravet.

Serieproduksjon av våtrom

For boligblokker med fem eller flere våtrom gjennomføres kontroller som framgår av tabell 5.3 for de fem første våtrommene. For serieproduksjon av flere enn fem våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de fem første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive.

Bygging med våtromsmoduler

Produksjon av våtromsmoduler er underlagt produksjonskontroll og krav om sertifisering etter TEK10 kapittel 3. Ansvaret for fremskaffelse av dokumentasjon av produkter ligger hos prosjekterende eller utførende avhengig av hvem som har valgt produktet. Når våtrom bygges med sertifiserte våtromsmoduler kan kontrollen derfor begrenses til påvisning av at det er samsvar mellom produktsertifikatet og merking eller produktidentifikasjonen på våtromsmodulene som brukes.

Redusert kontroll ved bruk av standard eller norm

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm begrenses kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens anvisninger er fulgt.

Den forenklede kontrollen vil være særlig aktuell i tilfeller hvor Byggforskseriens anvisninger eller Byggebransjens våtromsnorm er benyttet. Bestemmelsen åpner også for andre lands bransjenormer, som for eksempel det svenske Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom.