Temaveileder uavhengig kontroll

5.2. Kontroll av prosjektering og utførelse

5.2.3. Obligatoriske kontrollområder - tiltaksklasse 2 og 3

Byggesaksbestemmelsenes krav til gjennomføring av kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 er sammenstilt i tabell 5.4.

Tabell 5.4 Forskriftsramme: Kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

SAK10 § 14-7 Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

I kontroll av prosjektering skal det kontrolleres:

bokstav b) at utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering

bokstav c) at detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen

I kontroll av utførelse skal det kontrolleres:

bokstav b) at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen og at tiltaket blir utført i henhold til produksjonsunderlaget

bokstav c) at nødvendig produktdokumentasjon er tilgjengelig, og at produktene brukes i samsvar med forutsetningene.

Merk at bokstav b) om konsept er mest aktuell for brannsikkerhet. De øvrige bestemmelsene er aktuelle for alle de øvrige kontrollområdene:

 • bygningsfysikk

 • konstruksjonssikkerhet

 • geoteknikk

Bygningsfysikk

Viktige forhold knyttet til bygningsfysikk skal kontrolleres i tiltaksklasse 2 og 3, men bare i begrenset omfang. I prosjektering av bygningsfysikk omfatter kontrollen energieffektivitet, lufttetthet og fuktsikring.

For utførelse skal kontroll av bygningsfysikk omfatte byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, og at detaljene er gjennomført og dokumentert som prosjektert.

Konstruksjonssikkerhet

For prosjektering er kontrollkravet for konstruksjonssikkerhet begrenset til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, der prosjekteringsgrunnlagets angivelse av statisk virkemåte og lastantakelser, beregning av stabilitet og angivelse av materialegenskaper skal kontrolleres.

For kontroll av utførelse skal det påvises at hovedbæresystemet er utført slik det er prosjektert. Kontroll skal også omfatte stikkprøver av at materialene som er valgt har de egenskapene som er forutsatt i prosjekteringen.

Geoteknikk

Innenfor geoteknikk skal kontroll av prosjektering omfatte påvisning av at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse.

For kontroll av utførelse skal det påvises ved stikkprøver at forutsetninger i prosjekteringen er representative for forholdene på byggeplassen, samt at rapportering fra byggeplassen skjer i henhold til geoteknisk kategori.

Brannsikkerhet

Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannsikkerhetsstrategien/konseptet. Brannsikkerhetsstrategien er den overordnete planen for hvordan fastsatte mål for brannsikkerheten skal oppnås. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder TEK10) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet. Konseptet er sammenstillingen av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjekteringen, inklusive branntegninger.

Det skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (kravene) som skal oppfylles i detaljprosjekteringen og at det er verifisert at forskriften er oppfylt. Gjennomføring av kontrollen utføres og dokumenteres i to deler som vist nedenfor i tabell 5.5 - en overordnet kontroll av dokumentasjonen og en kontroll av verifikasjonen når brannsikkerheten er verifisert ved analyse.

Formålet med overordnet kontroll av dokumentasjonen er å undersøke om den inneholder de nødvendige opplysninger om byggverket og hvordan brannsikkerheten er ivaretatt.

Formålet med kontroll av verifikasjon ved analyse er å undersøke på overordnet nivå hvorvidt verifikasjonen for ivaretakelse av brannsikkerheten er faglig akseptabel. Det skal kontrolleres at oppfyllelse av forskriftskrav er verifisert. Det skal ikke gjennomføres en ny analyse.

Tilstrekkelig detaljprosjektering

Etter SAK10 § 14-7 tredje ledd bokstav c for prosjektering skal det foretas uavhengig kontroll av at detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen. Det er i praksis en vanskelig oppgave å fastsette hva som er tilstrekkelig detaljprosjektering for utførelse. Dette vil blant annet avhenge av den utførendes forutsetninger. Det kan avtales i prosjektet at deler av detaljprosjekteringen gjøres av utførende. Kontroll av tilstrekkelig detaljprosjektering kan i praksis gjennomføres ved:

 • innhenting av tegningslister for produksjonsunderlag som foreligger ved oppstart av byggearbeidet innen kontrollområdet

 • prosjekteringskontroll etter tabell 5.5

Tilgjengelig produksjonsunderlag på byggeplassen

Forut for kontroll av utførelse innhenter kontrollforetak kopi av byggeplassens tegningsliste ved tidspunkt for oppstart av byggearbeidene. Ved kontroll av utførelse gjennomføres det siden en stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget foreligger.

Utførelse i henhold til produksjonsunderlaget

Kontroll av at tiltak blir utført i henhold til produksjonsunderlaget skjer ved inspeksjon på byggeplassen, men kan også foretas som påvisning av utførelse dokumentert med foto der dette passer. For områdene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk er det gitt retningslinjer for kontrollomfanget i tabell 5.5.

Kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

Kontrollomfanget som fremgår av tabell 5.5 er regelverkets minsteomfang og vil være dekkende for:

 • at det prosjekterte byggverket tilfredsstiller krav gitt etter pbl, herunder TEK10

 • at utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering

 • at detaljprosjektering er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen

 • at tiltaket blir utført i henhold til produksjonsunderlaget

 • at produktdokumentasjon er tilgjengelig og at produktene brukes i samsvar med forutsetningene

Tabell 5.5 Kontrollomfang for prosjektering og utførelse i tiltaksklasse 2 og 3

;Konstruksjonssikkerhet - utførelseGeoteknikk - utførelse

Bygningsfysikk - prosjektering

Kontroller at følgende fremgår av prosjekteringsgrunnlaget:

Det skal foreligge dokumentasjon på at krav til energieffektivitet iht. TEK10 § 14-2 er

oppfylt, enten ved at:

 • energitiltak i TEK10 § 14-3 er oppfylt, eventuelt med omfordeling, eller

 • energirammekrav i TEK10 § 14-4 ikke overstiges.

For begge metodene skal det kontrolleres at minstekravene i § 14-5 oppfylles.

Kontroller at følgende inngår i produksjonsunderlaget:

 • vertikalsnitt som viser plassering av dampsperresjikt og vindsperresjikt i yttervegg og tak samt i overgangen yttervegg/takkonstruksjon, eventuelt alternativ dokumentert løsning.

 • oppbygning av tak og terrasser med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler.

Bygningsfysikk - utførelse

 • Påse at lavt fuktinnhold i trematerialer er dokumentert før lukking av yttervegg.

 • Påse at krav til lufttetthet (lekkasjetall) er oppfylt, jf. prosjektert verdi benyttet for å oppfylle kravet til energieffektivitet, jf. TEK10 § 14-2.

 • Påse at ventilasjonsanlegg leverer forutsatte luftmengder.

Kontroll av luftmengder kan kontrolleres ved påvisning av rutine og tilhørende rapport fra innmåling av

anlegget, i kombinasjon med et begrenset antall stikkprøver.

Kontroll av lufttetthet kan skje ved påvisning av rutine for måling og tilhørende måleresultater.

Konstruksjonssikkerhet - prosjektering

Kontroll av statiske beregninger ved stikkprøvekontroll av:

 • beregningsmessige laster

 • global likevekt

 • at tverrsnitt og materialegenskaper fremgår for kritiske snitt

Kontrollen skal påse at lastforutsetninger er valgt i henhold til NS-EN 1991 eller etter annen likeverdig standard.

Global likevekt innebærer å påse at alle ytre laster er i likevekt med tilsvarende lastopptak i grunnen.

Kritiske snitt tilsvarer de snitt i den statiske modellen som har de største påkjenningene og som er dimensjonerende for tverrsnittet.

Kontroll av samsvar mellom hovedbæresystem og arbeidstegninger for bærende hovedkonstruksjoner.

Det skal kontrolleres at valgt statisk modell for hovedbæresystem er representativt for primære bærekonstruksjoner slik disse fremgår av prosjekteringsgrunnlaget.

Konstruksjonssikkerhet - utførelse

Kontroll av utvalgte lastoverførende konstruksjonsdeler i hovedbæresystemet.

Med konstruksjonsdeler menes bygningsdeler som har statisk funksjon i hovedbæresystemet, knutepunkt, opplegg, tverrsnitt mv.

Stikkprøvekontroll av samsvar mellom materialegenskaper slik det fremgår av statiske beregninger for hovedbæresystem og materialdokumentasjon for tilsvarende konstruksjonsdeler.

Geoteknikk - prosjektering

Påse at det foreligger kvalifisert undersøkelse av grunnforholdene for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse for den geotekniske prosjekteringen.

Det er ikke forutsatt at faglige forhold i geoteknisk rapport må overprøves i kontrollen, men det skal påses at geoteknisk rapport foreligger og at prosjekteringsarbeidet er plassert i geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse.

Stikkprøvekontroll av at:

 • forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene

 • rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til geoteknisk kategori

Brannsikkerhetsstrategi

Kontrollen utføres og dokumenteres i to deler - en overordnet kontroll av dokumentasjonen og en kontroll av verifikasjon ved analyse.

1. Overordnet kontroll av dokumentasjonen

Er det gitt en beskrivelse av hva oppdraget/tiltaket og ansvaret omfatter?

Er prosjektet og byggverket klart identifisert?

Er det gitt en beskrivelse av byggverket?

 • Størrelse, funksjon, virksomhet.

 • Risikoklasser/brannklasser

 • Plassering, nabobebyggelse

Er det gitt en beskrivelse av de branntekniske forutsetningene og begrensningene for byggverket?

 • Dimensjonerende persontall, brannenergi

 • Lokalt brannvesen (ref. dimensjoneringsforskriften og eventuelle avklaringer med brannvesenet)

 • Ved delvis ombygging: Omfang av branntekniske tiltak i byggverket

 • Rammetillatelser

Er valg av prosjekteringsmodell beskrevet (preaksepterte ytelser eller analyse)?

Ved bruk av preaksepterte ytelser:

 • Er det bekreftet at veiledningen til TEK er fulgt?

Er det gitt en oversiktlig beskrivelse av hovedutformingen av bygning og installasjoner med tilhørende ytelser og er spesifiserte ytelser tilstrekkelig for detaljprosjektering? Dette omfatter normalt følgende hovedpunkter (ref. TEK10 kap. 11):

 • bæreevne og stabilitet for bæresystem

 • identifikasjon av eksplosjonsfare

 • brannspredning mellom byggverk

 • oppdeling i brannseksjoner og brannceller

 • krav til materialbruk i overflater, kledning og isolasjon

 • tekniske installasjoner

 • utforming av rømningsveier

 • alarmanlegg

 • slokkeanlegg

 • røykventilasjon/røykkontroll

 • ledesystem

 • manuelt slokkeutstyr

 • tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Er det utarbeidet oversiktlige branntegninger som viser brannskiller, rømningsveier, angrepsveier, branntekniske anlegg?

2. Kontroll av verifikasjon ved analyse

Denne delen av kontrollen skal bare gjennomføres når brannsikkerheten er verifisert ved analyse.

Grunnlag og forutsetninger:

 • Er verifikasjonsbehovet vurdert og begrunnet?

 • Er valg av analysemodell (risikoanalyse eller komparativ analyse) vurdert og begrunnet?

 • Er valg av analysemetoder (beregnings-/simuleringsmetoder) vurdert og begrunnet?

 • Er antakelser, forenklinger og datagrunnlag for beregninger beskrevet på en oversiktlig måte?

 • Er valg av brannscenarioer for analysen vurdert og begrunnet?

Spesielt for rent kvalitativ analyse.

 • Er valg av en rent kvalitativ analyse vurdert og begrunnet?

 • Er vurderingene underbygget med statistikk, erfaring, utredninger, brannforsøk mv. med spesifikke referanser?

Spesielt for risikoanalyse

 • Er beslutningskriterier/akseptkriterier vurdert og begrunnet?

Spesielt for komparativ analyse

 • Er referansebyggverket tilstrekkelig beskrevet?

 • Er referansebyggverket realistisk?

 • Fins det en oversikt over de fravik som er gjort i analysebyggverket (fravik fra de preaksepterte ytelsene)?

 • Er alle fravik behandlet i analysen?

Gjennomføring og resultater

 • Er det gjennomført konsekvensanalyser for de valgte brannscenarioene?

 • Er det gjort følsomhetsanalyser?

 • Er det gjort en vurdering av usikkerheter?

 • Er det gitt en oversiktlig oppsummering av resultatene?

 • Er resultatene vurdert i forhold til beslutningskriterier/akseptkriterier?

 • Er resultatene fornuftige og rimelige i forhold til grunnlag og forutsetninger for analysen?

Bruk av tak- eller veggelementer

Når det brukes lukkede elementer til yttervegg eller isolerte takelementer, vil disse være underlagt produksjonskontroll etter TEK10 kapittel 3. Kontrollen bør begrenses til å påvise samsvar mellom produktsertifikat og merking eller produktidentifikasjon på produktet, samt til de deler av prosjekteringen som ikke er omfattet av produktdokumentasjonen. For veggelementer hvor sammenføyninger ikke er omfattet av produktdokumentasjonen bør kontrollen omfatte påvisning av slike detaljer som fremgår av tabell 5.5.

For elementer som inngår i byggesystemer som omfatter detaljering av overganger, vil det være tilstrekkelig å påse ved stikkprøve at det er samsvar mellom produktdokumentasjonen og produktidentifikasjonen på elementer som brukes.