God byggeskikk og estetikk

Estetisk kvalitet er noe vi opplever som vakkert gjennom våre sanser og følelser, og er avgjørende for om et sted skal oppleves som attraktivt og trivelig.

Sist endret 04.09.2019

Om estetikk

Ettersom begrepet er knyttet til våre opplevelser, omhandler estetikk verdier og ikke kvantitative egenskaper. Det kan brukes som et argument for at estetikk kun er et spørsmål om smak og behag, og derfor ikke kan diskuteres. Dette er bare riktig dersom vi mangler klare begreper og kriterier for en slik diskusjon.

Estetiske kvaliteter påvirkes både av samfunnets historiske utvikling, naturgrunnlaget og menneskers bruk av omgivelsene. Det er viktig å merke seg at den estetiske opplevelsen av for eksempel et byggverk også påvirkes av omgivelsene og sammenhengen den opptrer i.

Byggeskikk og estetikk i plan- og bygningsloven

  • Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal i følge plan- og bygningslovens formål ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak (se mer i § 1-1 i plan- og bygningsloven).
  • Kommunene har ansvar for at det legges til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet (dette er beskrevet i plan- og bygningsloven § 3-1).
  • I følge byggesaksdelen av loven skal tiltak prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering (§ 29-2).

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter og sentral myndighet på flere områder innenfor byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Ansvaret for plandelen ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartement.