Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

Utbygging i fareområde. Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Denne temaveiledningen er en revidert utgave av temaveiledningen H0-1/2008 Utbygging i fareområder fra 2008.

De vesentlige endringene:

  • Temaveiledningen er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk - plan- og bygningslov av 27. juni 2008 med byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).

  • Ved lovendringen i 2008 ble plan- og bygningsloven (pbl.) § 87 Endring, reparasjon eller bruksendring mv. av bestående byggverk og pbl. § 88 Dispensasjon fra § 87 erstattet av pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk. Temaveiledningens kapittel om tiltak på eksisterende byggverk er revidert i henhold til dagens regelverk.

  • Det er tatt inn et nytt kapittel om klimaendringer.

  • Temaveiledningen er oppdatert med ny kunnskap.

Temaveiledningen er først og fremst ment å være til hjelp for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene. Veiledningen må ses som et supplement til rundskrivet T-5/97 «Arealplanlegging og utbygging i fareområder», utgitt av tidligere Miljøverndepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Temaveiledningen beskriver kommunens ansvar som forvaltningsmyndighet i byggesaksbehandlingen. Den beskriver også utbyggersidens ansvar, og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. For å se byggesaksdelen i sammenheng med plandelen av plan- og bygningsloven, er det vist til enkelte sentrale planbestemmelser.

Veiledningen omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved plassering og utbygging i fareområder. Den omtaler ikke laster som alle byggverk skal dimensjoneres for å tåle, som vind- og snølaster. Menneskeskapte farer og menneskeskapte vesentlige ulemper som f.eks. støy og forurensning fra avfall, er heller ikke omtalt.

Vi håper temaveiledningen blir et nyttig verktøy.