Overføring av sentral godkjenning ved endring av organisasjonsnummer

Hvis foretaket endrer organisasjonsnummer kan opprinnelig godkjenning overføres til nytt foretak etter nærmere bestemte vilkår.

Sist endret 01.02.2019

Sentral godkjenning gis til foretak, etater og andre offentlige organer og følger organisasjonsnummeret.

Nytt organisasjonsnummer utløser krav om ny søknad

Hvis foretakets organisasjonsnummer endres kan opprinnelig godkjenning overføres til nytt foretak etter nærmere bestemte vilkår i byggesaksforskriften (SAK10) § 13-4 fjerde ledd. Dette omfatter for eksempel tilfeller hvor organisasjonsformen blir endret fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Vilkårene innebærer at det ikke har vært noen reduksjon i den faglige ledelsens utdanning og praksis som var grunnlag for de innvilgede godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Seriøsitetskravene må også være oppfylt i det nye foretaket.

Foretaket må sende inn en ny søknad på det nye organisasjonsnummeret for at godkjenningen kan overføres. Det er ikke mulig med en direkte overføring. En ny søknad er nødvendig for å blant annet kunne vurdere om seriøsitetskravene er oppfylt.

Nærmere om fusjon og fisjon

  • Hvis to eller flere foretak fusjonerer, kan foretaket som overtar søke om å overføre godkjenningsområdene fra foretaket som blir overdratt.
  • Dersom det overtakende foretaket allerede har sentral godkjenning og utvider sin aktivitet som følge av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan foretaket sende inn en endringssøknad for å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser.
  • Dersom et foretak fisjonerer og ett eller flere av de nye foretakene ønsker sentral godkjenning, må det sendes inn en søknad om sentral godkjenning med bakgrunn i kvalifikasjonene til faglig ledelse i de respektive foretakene.

For sentral godkjenning kreves det at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket som søker om sentral godkjenning. Kravet til fast ansettelse er oppfylt først når den/de ansatte er overført til nytt foretak.

Foretak med sentral godkjenning har plikt til å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om permanente endringer i foretakets faglige ledelse og vesentlige omorganiseringer av foretaket.

Hvilke opplysninger må være med i den nye søknaden?

Foretaket må fylle inn alle nødvendige poster i søknadsskjemaet. Der det tidligere er dokumentert praksis for samme godkjenningsområde og tiltaksklasse som det nå søkes om, vil normalt ett referanseprosjekt være tilstrekkelig for å vise oppdatert praksis.

Hvis det er en ny faglig leder som skal legges til grunn, holder det ikke å vise til kun ett oppdatert referanseprosjekt. Da må kravet til praksislengde dokumenteres fullt ut for den nye faglige lederen.

Foretaket må vise til det gamle organisasjonsnummeret i søknaden.

Søknaden behandles på vanlig måte og en eventuell innvilgelse gis for tre nye år.