Nye byggeregler om håndtering av overvann for nye byggetiltak

Nye bestemmelser om håndtering av overvann i TEK og SAK fra 1. januar 2024.

Sist endret 14.12.2023
Overvann i bymiljø
Nye regler for håndtering overvann Foto: Ilja Hendel

Med klimaendringer og fortsatt sentralisering og fortetting vil utfordringene med overvann øke over tid. Det er derfor et økende behov for å sette i verk tiltak for å redusere de problemer som overvann fører med seg.

Endringer i SAK og TEK fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer det derfor i kraft endringer i TEK17 §15-8 første og andre ledd og SAK §5-4 tredje ledd, bokstav j.

Endringene kommer som følge av en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven - §28-10 - som regulerer håndtering av overvann. Endringen ble vedtatt i Stortinget allerede i 2022. Den nye §28-10 sier at tiltak skal gjennomføres slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen. Forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig. Dette gjelder bare dersom kommunen ikke har egne bestemmelser om overvann i egne arealplaner. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2024.

Det blir lovfestet en treleddsstrategi for håndtering av overvann med:

  • Infiltrasjon
  • Fordrøyning
  • Sikker avledning
2023-DIBK-overvannstrategi-web.png
Treleddsstrategien for håndtering av overvann

Ut fra miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta imot store nedbørsmengder, er infiltrasjon og fordrøyning av overvann å foretrekke. Overvann som ikke blir håndtert på denne måten, må avledes på forsvarlig måte gjennom en trygg flomvei.

Store kostnader knyttet til overvann

Overvann er vann fra nedbør eller snøsmelting som ikke siger ned i grunnen, men renner på overflaten. Kombinasjonen av kraftig regn og fortetting skaper utfordringer med stor og hurtig avrenning som kan skade bygninger, infrastruktur og helse- og miljø.

De totale skadekostnadene på bygninger og anlegg som følge av overvann, ligger i dag på mellom 1,6 til 3,6 mrd. kroner per år. Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som følge av overvann, vil dobles i løpet av de neste 40 årene.

TEK17 §15-8

Nytt første ledd i §15-8:
(1) Løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann skal til sammen dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikke annet er bestemt i arealplan.»

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at overvann håndteres lokalt og unngå at overvann tilføres hovedledningen. Overvannshåndtering bør i utgangspunktet reguleres i kommunale arealplaner. Lokale krav vil kunne forhindre over- eller underdimensjonering av overvannsløsninger. Dersom kommunale planer ikke stiller krav til håndtering av overvann, gjelder kravene i forskriften.

Bestemmelsen gjelder håndtering av overvann på en eiendom i forbindelse med at det skal utføres byggetiltak på eiendommen. Naturlig avrenning fra areal som ikke er utbygd, faller utenfor bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder ikke for overvann som renner inn fra andre eiendommer.

Den nye bestemmelsen stiller ikke konkrete krav om hvordan infiltrasjon, fordrøyning og avledning skal løses. Det er ønskelig at man bruker infiltrasjon og fordrøyning i størst mulig grad. For de resterende vannmengdene må det brukes avledning.

Overvannshåndteringen skal dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, det vil si dimensjonert for den kraftigste nedbøren som kan forventes i løpet av 100 år. Ved å benytte et klimajustert nivå vil man sikre at byggetiltakene som prosjekteres og utføres, vil tåle fremtidige klimaendringer og være tilstrekkelig robuste. På nettsidene til Norsk Klimaservicesenter finner man

IVF
IVF står for Intensitet: Hvor mye nedbør som maksimalt kommer på én gang. Volum: Hvor mye nedbør som kommer og Frekvens: Hvor ofte det kommer nedbør.
-statistikk for flere nedbørstasjoner i Norge og anbefalt klimapåslag for dimensjonerende nedbør.

For endringen i §15-8 første ledd gjelder det en overgangsordning fram 1.1.2025. Det betyr at tiltakshaver fram til da kan velge å følge bestemmelsen som gjaldt før forskriftsendringen.

Nytt annet ledd i §15-8:
(2) Drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt. Avledning av drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Drensvann skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanlegg. Lokal håndtering av drensvann vil bidra til å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Dette kan skje for eksempel gjennom infiltrasjon eller utslipp til resipient, for eksempel sjø eller vassdrag. 

SAK §5-4

Vi får et krav om opplysninger om flomveier for overvann i byggesøknader i SAK §5-4 tredje ledd:
j. atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann, flomveier for overvann og
fjernvarmetilknytning.

Kommunen skal her ikke vurdere selve løsningen for overvannshåndtering. Håndtering av overvann avklares ved rammesøknad, men det er ikke krav om detaljprosjektering av avledning av overvann og flomveier.