Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet skal bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, og at kravene til byggverk blir fulgt. 

Sist endret 30.04.2024

Direktoratet for byggkvalitet er et forvaltningsorgan som er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Vi forvalter det byggtekniske regelverket og er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Vi informerer og veileder om bruk av regelverket på vårt ansvarsområde.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene – om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.

Direktoratet er også tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Vi deltar i internasjonalt myndighetsarbeid og er engasjert i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på byggområdet. 

Oversikt over avdelinger og ansatte

Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser

Vi utvikler kunnskap om byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet i bygninger og byggverk. Det gjør vi i samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer.

Gode bygg for et godt samfunn

God byggkvalitet handler om at alle byggverk skal være trygge, tilgjengelige, funksjonelle og ha gode visuelle kvaliteter. De skal være helse- og miljøvennlige, med fornuftig økonomi gjennom heile livsløpet. Høy kvalitet i bygde miljø bidrar til gunstig stedsutvikling og en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Våre verdier

  • Vi er bevisste samfunnsoppdraget – for å ivareta helheten
  • Vi er pålitelige – og holder det vi lover
  • Vi er interesserte og nysgjerrige – for å bli bedre i morgen
  • Vi er gode formidlere – fordi kunnskap får verdi når den deles