Overføring av sentral godkjenning ved endring av organisasjonsnummer

Når et foretak endrer organisasjonsnummer, kan den opprinnelige godkjenningen overføres til det nye foretaket etter bestemte vilkår. Det kan være aktuelt å endre organisasjonsnummeret når bedriften for eksempel går fra å være et enkeltpersonforetak til å bli et aksjeselskap.

Sist endret 05.02.2024

Vilkårene er beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10) § 13-4 fjerde ledd.

Sentral godkjenning blir gitt til foretak, etater og andre offentlige organer og følger organisasjonsnummeret.

Nytt organisasjonsnummer utløser krav om ny søknad

For å overføre godkjenningen, må foretaket sende inn en ny søknad med det nye organisasjonsnummeret. Det er ikke mulig med en direkte overføring. Det er også en forutsetning at det er en aktiv sentral godkjenning å overføre. 

Vilkårene for overføring forutsetter også at den faglige ledelsens utdanning og praksis – som var grunnlaget for godkjenningsområdene og tiltaksklassene som er innvilget tidligere – ikke har blitt redusert. I tillegg må seriøsitetskravene også være oppfylt i det nye foretaket.

Overføring av sentral godkjenning og overgangsbestemmelsen

Hvis foretaket har fått innvilget sentral godkjenning på bakgrunn av overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3, og det nye foretaket vil søke om å overføre godkjenningen, må dette skje mens det ennå er en aktiv godkjenning i det opprinnelige foretaket. Dersom den opprinnelige godkjenningen allerede er avsluttet, eller foretaket er slettet fra foretaksregisteret, er det ikke mulig å overføre den sentrale godkjenningen og overgangsbestemmelsen gjelder ikke. 

Nærmere om fusjon og fisjon

  • Hvis to eller flere foretak fusjonerer, kan foretaket som overtar søke om å overføre godkjenningsområdene fra foretaket som blir overdratt.
  • Hvis foretaket som overtar allerede har sentral godkjenning og utvider aktiviteten sin som følge av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan foretaket sende inn en endringssøknad for å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser.
  • Hvis et foretak fisjonerer og ett eller flere av de nye foretakene ønsker sentral godkjenning, må foretaket sende inn en søknad om sentral godkjenning med bakgrunn i kvalifikasjonene til den faglige ledelsen i de respektive foretakene.

For sentral godkjenning kreves det at faglig ledelse er fast ansatt i det foretaket som søker om sentral godkjenning. Kravet til fast ansettelse er oppfylt først når den/de ansatte er overført til nytt foretak.

Foretak med sentral godkjenning har plikt til å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om permanente endringer i foretakets faglige ledelse og vesentlige omorganiseringer av foretaket.

Hvilke opplysninger må være med i den nye søknaden?

  • Foretaket må fylle inn alle nødvendige felter i søknadsskjemaet. Foretaket kan vise til tidligere innsendt dokumentasjon på at kravet til praksis er oppfylt, men for å få sendt inn søknadsskjemaet er det likevel nødvendig at den som søker viser til minst ett referanseprosjekt for hvert godkjenningsområde.
  • Hvis det er en ny faglig leder som skal legges til grunn, eller det er søkt om nye godkjenningsområder eller tiltaksklasser, holder det ikke å vise til kun ett referanseprosjekt. Da må kravet til praksislengde dokumenteres fullt ut. 
  • Foretaket må vise til det gamle organisasjonsnummeret i søknaden.
  • Søknaden behandles på vanlig måte. Blir søknaden innvilget, får foretaket sentral godkjenning for tre nye år.