Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Veiledning om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser (heisforskriften)

Forskriften gjennomfører direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heis og sikkerhetskomponenter for heis (heisdirektivet) i norsk rett. Direktivet erstatter direktiv 95/16/EF om heis og sikkerhetskomponenter for heis. Det nye direktivet er en omarbeidelse og en utvidelse av det tidligere direktivet. Omarbeidelsen og utvidelsene er primært en følge av at EU i større grad ønsker å strømlinjeforme et harmonisert regelverk på en rekke vareområder ved at sentrale begreper og fremgangsmåter defineres på samme måte i ulike rettsakter. Det nye og det gamle direktivet har det til felles at de stiller krav til heiser som produkt. De har også det tilfelles at det stilles krav til viktige sikkerhetskomponenter for heiser.

Hvilke krav som skal stilles til byggverket som helhet og hvilke krav som skal stilles til driftsfasen av en heis er opp til de norske myndighetene å bestemme. I byggteknisk forskrift, hhv. kap 15 og 16, står de byggtekniske kravene til løfteinnretninger, kravene om sikkerhet i driftsperioden og krav til sikkerhetskontrollørene av løfteinnretningene.

De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet er fastsatt i selve heisdirektivet, mens den tekniske reguleringen skjer gjennom harmoniserte standarder som er utarbeidet på bakgrunn av de kravene som er fastlagt i direktivet. De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet står i vedlegg 1 til forskriften. En heis som er i overensstemmelse med en harmonisert standard aksepteres også å tilfredsstille de grunnleggende kravene i vedlegg 1.

Forskriften er delt inn i fem kapitler:

  1. Alminnelige bestemmelser
  2. Markedsaktører og tekniske krav til heiser og sikkerhetskomponenter for heiser
  3. Samsvarsvurdering og CE-merking
  4. Tekniske kontrollorgan
  5. Administrative bestemmelser

Veiledningen refererer i vesentlig grad til guiden til heisdirektivet – Guide to application of the Lifts Directive 2014/33/EU. Guiden gjengir teksten til direktivet og inkluderer kommentarer til hver enkelt bestemmelse til direktivet. Formålet til guiden er å bidra til en ensartet forståelse av direktivet, men det er kun bestemmelsene til direktivet som er rettslig bindende. Guiden er laget av den europeiske kommisjonen i samarbeid med markedstilsynsmyndighetene, heisindustrien, standardiseringsorganer, og tekniske kontrollorganer. De fleste av kommentarene i guiden tar opp spørsmål knyttet til problemstillinger som er spesielle for heisdirektivet. Veiledning til de generelle prinsippene og metodene som ligger til grunn for direktivet er beskrevet i The «Blue Guide» on the implementation of EU product rules.