Har kommunen fått ein digital byggjesøknad?

Om kommunen har spørsmål om digitale søknader, kan du sjå etter svar her.

Sist endret 20.02.2023

Om mottaket av digitale byggjesøknader

Vanlege feil og manglar

  • Byggjesøknadene blir sende til feil system
  • Nabovarselet blir sende til feil system
  • Finn ikkje alle vedlegga i saka
  • Manglar erklæring om ansvarsrett frå ansvarleg søkjar
  • Manglar signatur frå tiltakshavar

Våre anbefalingar for god praksis

  • Namngjeving av varslingstekstar
  • Legg inn eige sjekkepunkt
  • Éin bygning per søknad

Stengje for sending av søknad på e-post

Fleire kommunar har valgt å stengje for sending av byggjesøknader på e-post. Kommunane har heimel til å stengje for søknader på e-post etter forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften § 3. Bestemmingane slår fast at alle som vender seg til eit forvaltningsorgan kan bruke elektronisk kommunikasjon så lenge organet har lagt til rette for det. Kommunikasjonen skjer på den måten som organet beskriv og ved å bruke adressen som er oppgitt for aktuelle førespurnaden. Søknadsløysingar på Fellestjenester BYGG oppfyllar desse heimlane.

Søknader sendt via Fellestjenester BYGG sparar kommunen for tid og ressursar fordi dei blir kontrollert før sending. Dersom kommunen har eByggesak, blir strukturerte data om byggjesøknaden importert direkte til kommunens saksbehandlingssystem.

Kommunen kan stengje for e-postsending ved å opplyse på nettsida at digitale søknader vert sende via en godkjent søknadsløysing på Fellestjenester BYGG. Når stadig fleire kommuner gjer dette, vil det også føre til at fleire tar i bruk digitale søknadsløysingar.

Kommunen kan stengje for e-postsending både for privatpersonar og føretak, der det finst digitale alternativ. Både personar og føretak kan likevel velge å sende søknaden i posten. Vi gjer også merksam på at kommunen har nokre plikter om nokon sender ein søknad på e-post sjølv om kommunen har stengt for det. Kommunen må gi beskjed om at søknaden ikkje vil bli handsama, og veilede i korleis søknaden skal sendast, jf. eForvaltningsforskriften § 7. Journalføringsplikta gjeld også uavhengig av korleis søknaden er sendt.

Om digitale byggjesøknader

Sjølvbetente løysingar for byggjesøknader er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i same format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.

ikon_Peker.svg Har du flere spørsmål?

Kontakt oss på e-post: ftb@dibk.no