Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon

Om veiledningen

Veiledningen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter, og gir et innblikk i forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) og krav om CE-merking.

Denne veilederen er en forenklet versjon av veilederen Tilsyn med produktdokumentasjon. Vi har valgt å utarbeide en forenklet versjon for å gjøre tilsynet enklere og mer effektivt.

Andre verktøy for tilsyn med produktdokumentasjon

Innledning

Veiledningen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter, og gir et innblikk i forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) og krav om CE-merking.

  • Kapittel 1 handler om hvordan kommunen kan gjennomføre tilsyn i praksis.
  • Når tilsyn er gjennomført, vil det ofte være behov for oppfølging etter tilsyn. Dette kan du lese om i kapittel 2.
  • Kapittel 3 gir en innføring i regelverket knyttet til dokumentasjon av produkter.

Produktdokumentasjonen av byggevarer er viktig fordi den gir ansvarlige foretak grunnlag for å velge byggevarer med tilstrekkelig dokumenterte egenskaper som skal medvirke til at byggverk oppfyller gjeldende byggteknisk forskrift (TEK17). Tilsyn med produkter vil ofte være en naturlig del av annet tilsyn i et byggetiltak.

Kommunens tilsyn med produkter

Målgruppene for kommunens tilsyn og direktoratets tilsyn er forskjellige. Kommunen fører tilsyn i konkrete byggesaker. Kommunen kan føre tilsyn med at ansvarlige foretak har oppfylt sine forpliktelser og at tiltaket er i samsvar med forskrift om produktdokumentasjon (DOK), byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift. Ansvarlige foretak skal kunne dokumentere at de har valgt byggevarer med tilstrekkelig dokumentasjon etter DOK og at byggevarene medvirker til at byggverket oppfyller byggteknisk forskrift.

Ved kommunens tilsyn i byggesak kan det avdekkes produkter uten tilfredsstillende dokumentasjon. Kommunen må følge opp tiltaket og de ansvarlige foretakene i den konkrete byggesaken. Oppfølging av produsent, importør og distributør ligger til Direktoratet for byggkvalitet. Kommunen skal derfor innrapportere slike tilfeller til direktoratet jf. DOK § 22 tredje ledd.

Direktoratets tilsyn med produkter

Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndigheten for byggevarer. Direktoratet fører tilsyn med at byggevarenes egenskaper er riktige og tilstrekkelig dokumentert og at norske produsenter, importører og distributører som omsetter byggevarer på det norske markedet, følger reglene i DOK. Det er verdt å merke seg at direktoratet ikke fører tilsyn med at byggevarer som omsettes på det norske markedet har egenskaper som er tilstrekkelige for å oppfylle byggteknisk forskrift. Dette må gjøres av kommunen i den konkrete byggesaken.

Kommunenes tilsyn og direktoratets tilsyn utfyller hverandre og bidrar til at byggevarer som brukes i norske byggverk har egenskaper dokumentert etter DOK og har en kvalitet som medvirker til at byggteknisk forskrift er oppfylt.