Endringshistorikk TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift endres ved regelendringer eller særskilt behov. Listen viser endringer som er gjort i veiledningen til TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Sist endret 01.01.2024

Endringshistorikk også i veiledningen

Alle endringer loggføres fortløpende under hver enkelt bestemmelse i byggteknisk forskrift. Der finner du også en pdf-versjon av veiledningen slik den var før endringen.

Endringshistorikk for veiledningen til byggteknisk forskrift
Endret datoBestemmelseHva som er endret
01.01.24§ 15-8. Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvannNy bestemmelse om håndtering av overvann 
01.10.23Hele veiledningenLenker og henvisninger er oppdatert.

25.08.23

 

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

 

Som følge av forskriftsendringene i første ledd som trådte i kraft 15. mars 2023, er siste setning i preakseptert ytelse nr. 3 fjernet.

01.07.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltakVeiledningen til annet ledd er endret som følge av nye regler for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA.

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet

 

Veiledningen til tredje ledd er endret som følge av nye regler for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA i § 1-2 annet ledd. 

§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal

 

I forbindelse med endringer av regler for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA, er annet ledd bokstav c i forskriften endret. Veiledningen til § 12-7 er ikke endret.

§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon

 

Veiledningen til første ledd er endret som følge av nye regler for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA i § 1-2 annet ledd.
Kapittel 9 og 14Periode for overgangsordning avsluttet 

15.03.23

 

 

 

 

 

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

Som følge av forskriftsendringer i første ledd, og er også veiledningsteksten til leddet endret.

§ 7-4. Unntaksbestemmelse for utbygging i områder med fare for fjellskred og flodbølge som følge av fjellskred

 

Veiledningen er endret som følge av forskriftsendringer. Bestemmelsen er omstrukturert, den er utvidet til også å omfatte områder utsatt for primærvirkninger av fjellskred og det er innført et nytt annet ledd om forenklet prosedyre for utbygging.
17.02.23

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Til annet ledd bokstav e: Veiledningsteksten om slokkevann er endret.

03.02.23

 

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

 

Som følge av ny veileder fra NVE om sikkerhet mot flom, er det gjort enkelte tekstendringer og tatt med nye henvisninger i § 7-2.

 

 

 

01.10.22

 

 

 

 

 

 

Hele veiledningen

Lenker og henvisninger er oppdatert.

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

Endret henvisning til Kartverkets nettside og DSBs veileder om Havnivåstigning og stormflo.

§ 7-3. Sikkerhet mot skred

Tatt inn i veiledningen til annet ledd at samfunnsmessige konsekvenser også omfatter miljøkonsekvenser.

§ 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge

Veiledningen til første ledd bokstav b er endret som følge av forskriftsendring om periodisk overvåking.

01.09.22

 

 

 

 

 

§ 7-3. Sikkerhet mot skred

 

 

 

 

 

Som følge av forskriftsendringer i første ledd, er veiledningsteksten også endret. Første ledd gjelder nå bare for bygninger som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap og krisehåndtering, og ikke for eksempel virksomheter etter storulykkeforskriften.

Det er i tillegg gjort en mindre endring i veiledningen til tredje ledd som følge av den samme forskriftsendringen.

 

 

§ 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge

 

 

Veiledningen er endret som følge av forskriftsendringer. Det er blant annet gjort endringer i omtalen av § 7-3 første ledd siden denne også er endret. Veiledningen til første ledd bokstav b er tilpasset forskriftsendringen om periodisk overvåking. I tillegg er det tatt inn veiledning til nytt tredje ledd.

01.07.22

§ 9-2. Helse- og miljøfarlige stoffer

Som følge av forskriftsendring er begrepet miljøskadelig endret til miljøfarlig i veiledningen.

 

§ 9-5. Byggavfall og ombruk

 

Veiledningen til § 9-5 annet ledd er oppdatert som følge av krav som skal legge til rette for ombruk av materialer og demontering.

 

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet for ombruk. Krav til rapportering

Veiledningen er endret som følge av at miljøsaneringsbeskrivelse er endret til rapport fra miljøkartlegging. I tillegg er veiledningen til § 9-7 tredje og femte ledd oppdatert som følge av forskriftsendringer om krav til rapport fra ombrukskartlegging.

 

§ 9-8. Avfallssortering

Veiledningen er endret som følge av forskriftsendringer.

 

 

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall

 

Veiledningen er endret som følge av forskriftsendringer.

 

 

§ 14-1. Generelle krav

 

Veiledningen er endret som følge av forskriftsendringer der minimumskrav er endret til minimumsnivå.

 

§ 14-3. Minimumsnivå for energieffektivitet

Veiledningen til § 14-3 første ledd er endret som følge av forskriftsendringer der minimumskrav er endret til minimumsnivå.

 

§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning

 

Veiledningen til § 14-4 annet ledd er endret som følge av forskriftsendring. Tidligere preakseptert ytelse om at energifleksible varmesystemer som dekker minimum 60 prosent av normert netto varmebehov, er tatt inn i forskriftsteksten.

 

Kapittel 17 Klima og livsløp

 

Nytt kapittel. Tidligere kapittel 17 er nå Kapittel 18 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser.

01.03.22

§ 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

Forskriftsendring: Nytt sjuende ledd lagt til.

Som følge av det nye leddet er det gjort endringer i veiledning og preaksepterte ytelser til annet og tredje ledd.

01.10.21

Hele veiledningen

Lenker og henvisninger er oppdatert.

 

§ 12-13. Dør, port og lignende

Til tredje ledd bokstav a: Presisering om kravet til åpningskraft.

 

§ 12-14. Trapp

 

 

Til første ledd bokstav h og annet ledd bokstav a: Hensikten bak kravene er omformulert slik at de nå er likelydende.

 

§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon

Til første ledd: Tilføyelse som gjelder luftmengde.

01.05.21

§ 6-5. Frittliggende bygning

Forskriftsendring. Ny bestemmelse og veiledning.

30.04.21

§ 3-1. Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

Forskriftsendring om dokumentasjon av byggevarer til byggverk. Se også nyhetsartikkel om endringen.

10.02.21

§ 7-3. Sikkerhet mot skred

NVE har gitt ut ny veileder for skred i bratt terreng og ny veileder for kvikkleire. Som følge av disse nye veilederne er det gjort tekstendringer i § 7-3. Lenker og henvisninger er oppdatert.

15.01.21

§ 12-3. Krav om heis i byggverk

Til annet ledd og tredje ledd bokstav b: Endringer i veiledningen som ble publisert 01.10.20 trekkes tilbake og erstattes av veiledningstekst slik den var før 01.10.20.

01.10.20

Hele veiledningen

Vi har gjort mindre endringer og presiseringer, samt oppdatert lenker og henvisninger til standarder og nettsider.

01.10.20

§ 1-3. Definisjoner

Til andre definisjoner: Definisjon av luminans er justert i samsvar med NS 11001:2018.

 

01.10.20

§ 2-1. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

Til tredje ledd: Presisering om nasjonale tillegg til standarder. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 8-10. Plassering av byggverk

Til første og annet ledd: Tydeliggjøring av hva som inngår i arkitektoniske, funksjonelle og visuelle kvaliteter. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 9-3. Forurensning i grunnen

Til bestemmelsen: Presisering om undersøkelse av natur- og miljøforhold.

01.10.20

§ 9-10. Utslippskrav til vedovner

Henvisning til veiledning fra Riksantikvaren om bruk av gamle vedovner.

01.10.20

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Til første ledd bokstav a: Siste setning i preakseptert ytelse nr. 1 c er fjernet. Setningen kan skape forvirring og anses unødvendig.

01.10.20

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Til innledningen: Definisjon av luminans og justert i samsvar med NS 11001:2018.

01.10.20

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet

Til første ledd: Henvisning til definisjonen av inngangsplan er inkludert.

01.10.20

§ 12-3. Krav om heis i byggverk

Til første ledd: Presisering av hva en hovedløsning er.
Til annet ledd og tredje ledd: Justerte og nye figurer som viser hvor det er krav om heis og hvor det ikke er krav om heis.
Til tredje ledd bokstav b: Presisering av hva som regnes som inngangsparti for en boenhet.
Til fjerde ledd: Presisering av måleverdige plan.

01.10.20

§ 12-4. Inngangsparti

Til annet ledd bokstav d: Presisering om horisontalt felt utenfor hovedinngangsdøren.

01.10.20

§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet

Til annet ledd bokstav d: Presisering om at det ikke er satt noen grense for hvor stor del av rommet som kan ha lavere høyde.

01.10.20

§ 12-9. Bad og toalett

Til første ledd: Presisering om unntak for kravene for bad og toalett.

01.10.20

§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass

Til annet ledd: Presisering i preakseptert ytelse nr. 2 om atkomst til bod og oppbevaringsplass.

01.10.20

§ 12-13. Dør, port og lignende

Til bestemmelsen: Henvisning til § 1-2 for fritidsboliger er inkludert.

01.10.20

§ 12-14. Trapp

Til første ledd bokstav g: Presisering i preakseptert ytelse nr. 1 om inntrinn i trapp.
Til annet ledd bokstav b: Ny figur viser alternativ løsning med enkel håndløper i 0,8 meters høyde.
Til tredje ledd bokstav c: Presisering om mellomrepos.

01.10.20

§ 12-16. Rampe

Til annet ledd: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse om at kravet gjelder både når rampen er tørr og våt.
Til tredje ledd: Justert figur med tydeliggjøring av luminanskontrast.

 

01.10.20

§ 13-4. Termisk inneklima

Til første ledd: Noe utdatert tekst er fjernet. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

Til bestemmelsen: Revidert figur 1 som viser hva som regnes som våtsoner.
Til første ledd: Tydeliggjøring og supplering i teksten.
Til annet ledd bokstav b: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 1b om krav til trinnfri dusjsone.
Til annet ledd bokstav c: Presisering og tydeliggjøring i veiledningen og i preakseptert ytelse nr. 1b.
Til tredje ledd bokstav c: Presisering i preakseptert ytelse nr. 1 om innebygde sisterner.

01.10.20

§ 14-2. Krav til energieffektivitet

Til første ledd: Nytt avsnitt om tilpasning av bygningskategori når gjeldende kategorier ikke passer.
Til fjerde ledd: Nytt avsnitt om bruk av standard ved tiltak på eksisterende bygg.

01.10.20

§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning

Til annet ledd: Presisering av arealgrense

01.10.20

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Til annet og tredje ledd: Presisering av arealgrense og definisjon av fritidsbolig som småhus.
Til fjerde ledd: Presisering av definisjonen på laft.

01.10.20

§ 15-5. Innvendig vanninstallasjon

Til fjerde ledd: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 1. Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 2 om montering av automatisk lekkasjestopper.

01.10.19

Hele veiledningen

 

Henvisninger er gjennomgått og oppdatert der det har vært aktuelt (til standarder, nettsider og lignende)

01.10.19

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Til annet ledd bokstav e: Presisering av krav i forskrift om brannforebygging er lagt til.

01.10.19

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Fotnote til tabell 3 i § 11-12 er fjernet som følge av henvisning til NS 3960:2019

27.06.19

Kapittel 5 Grad av utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Redigert veiledning lagt inn i begge kapitler

 

14.12.18

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt

Redaksjonell endring i preakseptert ytelse 2a

13.06.18

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

Veiledning til nytt niende ledd

 

15.01.18

 

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. Annet ledd

Endring i preakseptert ytelse 1b om oppkant.

 

01.01.18

 

 

 

 

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

 

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Forskriftsendring om omfordeling for laftede bygninger. 

 

 

 

12.12.17

 

 

§ 15-8. Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann

 

Veiledningen til første ledd om mulighet for å fravike dimensjoneringsbegrensningen etter plan- og bygningsloven fjernet.

 

01.12.17

§ 11-4. Bæreevne og stabilitet

Begrepet "oppforet tak" er erstattet med "uten loft" i tredje ledd, preakseptert ytelse nr. 6

15.11.17

 

§ 13-4. Termisk inneklima

 

Preaksepterte ytelser oppheves. Veiledningsteksten erstattes med veiledningsteksten fra TEK10.

15.09.17

 

§ 13-7 annet ledd

 

Fjernet veiledning om bruk av 2,0 prosent dagslysfaktor kun for oppholdssone.

 

11.09.17

 

§ 11-10 første ledd

 

Endret referanse til nummerering i preakseptert ytelse nr. 4

30.08.17

 

§ 11-12 første ledd bokstav a

 

Endring i preakseptert ytelse om sprinkling av åpne balkonger

 

24.08.17§ 12-6 sjette ledd bokstav cPresisering av preakseptert ytelse nr. 2