Vi trenger en innovativ byggsektor

Per-Arne Horne_nær_DiBK_Foto Ilja Hendel

Norsk byggsektor kan bli bærekraftig gjennom innovasjon og nye løsninger. Byggteknisk forskrift (TEK17) oppfordrer til dette.

Sist endret 05.07.2024

Av direktør Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet

Denne kronikken ble først publisert på bygg.no 2. juli 2024.

Når vi i DiBK, på oppdrag fra Kommunal- og distriktdepartementet, utreder mulige endringer i regelverket, så får vi ofte tilbakemeldinger fra byggenæringen om at de ønsker detaljerte ytelseskrav. I noen tilfeller vil nok dette være riktig og viktig, men vel så ofte vil frihet under ansvar være rett oppskrift. Det vil si et funksjonsbasert regelverk.

Verden har aldri opplevd en raskere teknologisk utvikling enn i dag. Sammen med klimautfordringene endres samfunnsbehovene raskt. Dette krever høy grad av innovasjon innen byggevarer og byggemetoder. Dermed må vi ha et regelverk som fremmer, og ikke hemmer, innovasjon.

TEK17 gir frihet under ansvar

Byggteknisk forskrift (TEK17) regulerer hvordan vi skal bygge i Norge. Forskriften er funksjonsbasert. Det betyr at regelverket spesifiserer sikkerhetsnivået, kvaliteten eller målet for det som skal oppnås, men ikke dikterer hvilken metode eller hvilke løsninger som skal brukes.

På enkelte områder i TEK17, der det har vært hensiktsmessig, finnes det forhåndsgodkjente løsninger som man kan bruke i prosjekteringen. I andre tilfeller benytter mange utbyggere anbefalinger fra SINTEF Byggdetaljblad, som dokumentasjon for at man bygger etter forskriften.

Sist, men ikke minst, så åpner regelverket for at byggeprosjektene selv kan analysere seg fram til andre løsninger og metoder. Så lenge sikkerhetsnivå, kvaliteten eller målet overholdes, gir TEK17 stor frihet under ansvar.

Regelverket åpner for innovasjon

Utfordringene vi møter i dag vil ikke nødvendigvis være de samme om ett, to eller tre år. Med en rask teknologisk utvikling, kan gamle løsninger fort bli utdaterte. En annen utfordring er hva det nå koster den jevne forbruker å skaffe seg et eget krypinn. Innovasjon er også sentralt hvis vi skal klare å bygge like godt som i dag, men til reduserte kostnader.

Dersom vi legger inn flere detaljerte krav i regelverket og definerer løsningene på forhånd, risikerer vi at regelverket blir et passivt oppslagsverk og at innovasjonstakten stagnerer. Med et funksjonsbasert regelverk, holder vi døren åpen for viktig og avgjørende innovasjon og utvikling i byggsektoren. TEK17 åpner for ny teknologi, nye byggemetoder og løsninger vi ikke har i dag. Prosjekterende gis derfor muligheten til å eksperimentere med nye materialer og nye teknologier, så lenge kravene i forskriften oppfylles.

Med klimavennlig bygging kan framtiden sikres

Potensialet for klimavennlig bygging er stort. Byggevarer med lavt klimaavtrykk og nullutslipps-løsninger bør være førstevalget i utbyggingsprosjekter. Ressurser som allerede er tatt ut og bearbeidet, må utnyttes lengst mulig, gjerne i form av ombruk av byggevarer eller bygningsmasse. Og vi må sikre at levetiden for både bygninger og byggevarer forlenges radikalt.

TEK17 har alle muligheter til innovasjon og nye løsninger. Jeg oppfordrer derfor byggenæringen til å utnytte mulighetsrommet som ligger i TEK17. På den måten kan vi bidra til en bærekraftig utvikling og utvikle framtidens løsninger for klimavennlig bygging.