Program for Byggesaksdagene 2024

Høstens viktigste faglige begivenhet finner sted på Gardermoen 29. og 30. oktober. Her ser du programmet og kan melde deg på.

Sist endret 02.07.2024

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at regelverket følges, at vi får færre byggfeil og oppnår god byggkvalitet. Vårt mål er at flere kommuner skal komme i gang med tilsyn. I år slår vi sammen Byggesaksdagene og Tilsynsdagen. Her ser du det foreløpige programmet.

Meld deg på Byggesaksdagene

Byggesaksdagene arrangerer på Gardermoen 29. og 30. oktober.

Program

Flere foredrag blir publisert fortløpende.

Panelsamtale: Ombygging av eksisterende bygg

Eksisterende bygg er en viktig ressurs for å nå klimamålene. Ved å la byggene stå i stedet for å rive, oppnår vi både reduserte klimagassutslipp og vi bevarer natur. Gjennom ombruk, transformasjon, rehabilitering og oppgradering, forlenger vi levetiden til eksisterende bygninger som kan tjene nye formål og brukergrupper. Dette gjelder både bygninger med bevaringsstatus og de helt vanlige hverdagsbyggene rundt om i landets kommuner. En slik bygningsarv spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, men kan også være en ressurs for god by- og stedsutvikling.

Transformasjon, ombygging eller omfattende rehabilitering vil involvere en rekke aktører med ulike roller og grader av eierskap til prosjektet. Hvordan kan vi utvikle et godt samspill og en god dialog, og hvilken rolle kan bygningsmyndighetene ta? Vi har invitert disse paneldeltakerne til en prat:

Panelet på Byggesaksdagene_.png
F.v: Martin Dietrichson, Maren Bjerkeng, Ellen Hole og Aleksander Stein Engvoll
  • Disse deltar i panelet:

Nytt fra Sivilombudet

Sivilombudet skal føre kontroll med offentlig forvaltning og bidra til å sikre folks rettigheter. I 2023 mottok Sivilombudet flere klager enn noen gang, og ett av rettsområdene omhandler plan- og bygg.

I dette foredraget vil Åse Bækkevold Kloster vil gå gjennom et utvalg av nyere uttalelser fra Sivilombudet på plan- og bygningsrettens område. 

Bækkevold Kloster går gjennom uttalelser om tolkning av reguleringsplaner og kommunenes krav til vurderinger etter naturmangfoldloven, i tillegg til andre temaer.

Foredragsholder Åse Bækkevold Kloster, Sivilombudet

Åse B. Kloster_BSD24.png

Åse Bækkevold Kloster er fungerende assisterende avdelingssjef hos Sivilombudet. Hun jobber særlig med plan- og bygningsrett, offentlighet og innsyn, og generell forvaltningsrett. Tidligere har hun jobbet som advokat i privat næringsliv. Bækkevold Kloster er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.

Hvor går grensen mellom saksbehandling og tilsyn?

Alle kommuner skal føre tilsyn, men i en del kommuner blir det ikke registrert tilsynsaktivitet, selv om det trolig gjennomføres. Kommunene står fritt til å føre tilsyn med hva de måtte ønske – når som helst i byggesaken – og tilsyn kan være et virkemiddel for å frigjøre tid til saksbehandling.

Men hvor går grensen mellom byggesaksbehandling og tilsyn?

I dette foredraget får du praktiske eksempler som vil gjøre det lettere å skille mellom byggesaksbehandling og tilsyn.

Vi deler også råd om hvordan du kan gjennomføre enkle tilsyn som kan bidra til god byggkvalitet.

Foredragsholder Øyvind Kikut, Direktoratet for byggkvalitet

Øyvind Kikut_BSD24.png

Øyvind Kikut er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet. Han har en master i rettsvitenskap fra UiB og er over snittet interessert i plan- og bygningsrett. Han har jobbet med plan- og bygningsloven i to kommuner og har også hatt en periode i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Naturfarer i byggesaksbehandling og tilsyn

Plan- og bygningsloven slår fast at det ikke kan bygges uten tilstrekkelig sikkerhet. En utbygger skal vurdere om kravene til sikkerhet mot naturfare er oppfylt.

Hvor langt må kommunen gå i saksbehandlingen og hvordan kan man gjennomføre tilsyn i saker der man er usikker på om sikkerheten er ivaretatt?

I dette foredraget vil du lære mer om hvordan du håndterer byggesaker i områder med risiko for naturfarer.

Foredragsholder Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet

Marit Langen_BSD24.png

Marit Langen er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1998. Hun var tidligere avdelingsdirektør for den juridiske avdelingen i Statens bygningstekniske etat. Langen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfagene byggekontrakter og entrepriserett, og internasjonal rett. Hun har også en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med blant annet spesialisering innen offentlig rett. 

Ombrukskartlegging – hvordan gjør man det?

En viktig byggestein i sirkulærøkonomien er ombruk – slik at ressursene går i et tilnærmet evig kretsløp. Både bygninger og bygningsdeler bør brukes på nytt. Kartlegging av bygningsdeler egnet for ombruk er kommet inn som et krav i TEK17.

Hvilke tiltak skal kartlegges for ombruk, hvordan gjør man det og hvordan sikrer man at det blir gjort?

Foredragsholder Steinar Amlo, Norconsult

Steinar Amlo_BSD24.png

Steinar Amlo er en av Norges mest erfarne miljøkartleggere og har jobbet med ombruk og ombrukskartlegging siden årtusenskiftet, da han var involvert i det banebrytende byøkologiske prosjektet Pilestredet Park i Oslo.

Amlo jobber i det rådgivende ingeniørfirmaet Norconsult. Han er utdannet sivilingeniør i industriell miljøteknologi fra Universitet i Sørøst-Norge.

Nyttige juridiske avklaringer og tolkningsuttalelser   

Hvert år gir Kommunal- og distriktsdepartementet råd og avklaringer om viktige og prinsipielle tolkningsspørsmål av plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til.

Vi har invitert departementet til å gå gjennom de juridiske avklaringene og prinsipputtalelsene de har gitt det siste året. 

Foredragsholder Knut F. Rasmussen, Kommunal- og distriktsdepartementet

Knut Rasmussen_BSD24.png

Knut F. Rasmussen er utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Rasmussen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. 

Endringer i reglene for tilsyn og uavhengig kontroll

For å oppnå god byggkvalitet, må alle leddene i en byggeprosess levere kvalitet – alt fra arkitekt og entreprenør til den enkelte håndverker på byggeplassen. DiBK har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å utrede og foreslå eventuelle lov- og forskriftsendringer i systemet for tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningslovgivningen.

Målet er at vi skal få færre byggfeil, og at regelverket skal bli enklere å forstå og praktisere. DiBK skal levere et utkast til høringsnotat til departementet innen 1. april 2025.

I dette innlegget går vi gjennom bakgrunnen for prosjektet og status for arbeidet.

Gull og andre godbiter fra direktoratet 

Hvert år svarer vi på mange ulike spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Vi har derfor, nok en gang, gravd etter gull og andre godbiter i arkivet og gir deg svarene på det flest byggesaksbehandlere lurer på.  

Regelverk ny farge Byggereglene skal være enkle å forstå og bruke

En enhetlig, forsvarlig og rettferdig saksbehandling vil bidra til god byggkvalitet. Saksbehandlingen må tilpasses den enkelte byggesak, men skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.

På Byggesaksdagene gir vi deg oppdatert kunnskap og ny innsikt i byggesaksbehandling. Med en felles forståelse og tolkning av regelverket blir søknadsbehandlingen både enklere og mer effektiv.