Hva er byggeskikk?

God byggeskikk handler om kvaliteter i våre bygde omgivelser – i utearealer, offentlige rom og bygningsmiljøer, og i det enkelte bygg.

Sist endret 04.09.2019

Det finnes ingen entydig definisjon av byggeskikk. Vidt definert handler god byggeskikk om kvaliteter i våre bygde omgivelser, så vel i utearealer, offentlige rom og bygningsmiljøer, som i det enkelte bygg.

Begrepet kan også brukes om måter å bygge hus på – en form for "skikk og bruk" i bygningsmessig forstand, avgrenset til et visst tidsrom, område eller kultur. Byggemetoden har som regel vært så utbredt at den har satt et tydelig visuelt preg på bygningsmiljøet.

God byggeskikk kan defineres som: "En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk og energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet". Byggeskikk omfatter dermed alle nivå fra landskap og bebyggelsesstruktur, til utformingen av det enkelte byggverks volum, fasader, tak, materialer og farger. Innsatsen rettes både mot nybygging og eksisterende bygningsmasse.