Nasjonale og lokale byggeskikkveiledere

Her finner du lenker til diverse byggeskikk- og formingsveiledere og også noen rettledere innen bygningsvern. Alle heftene er gjeldende og eksemplifiserer hvordan byggeskikkarbeidet håndteres lokalt i mange kommuner.

Sist endret 08.07.2016

Her finnes også lenker til arkitekturguider som ikke er rettledere i plan-og utbyggingssaker, men skal derimot skape interesse for historiske og nyere enkeltverk enten i distriktet eller i byen.

Nasjonal veileder for estetikk i plan- og byggesaker

Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet til estetikk i mai 1995.

Maler og hjelp til utvikling av byggeskikkveiledere

Byggeskikkveiledninger

Alta kommune

Veilederen viser prinsipper for god byggeskikk og gir et innblikk i hva kommunen ønsker å vektlegge når nye bygg eller tilbygg skal føres opp. Den er utformet med utgangspunkt i plan- og bygningslovens §74.

Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har utført en evaluering av de siste årenes fortetningsprosjekter. Erfaringene fra denne analysen viste at det var behov for bedre dialog mellom aktørene i byggebransjen. Veilederen er et svar på dette behovet.

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren om verdiskapningsprogrammet "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", som er et av 11 pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapningsprogrammet initiert av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren.

Nordreisa kommune

I forbindelse med et reguleringsplanarbeid for Rovdas 3 har kommunen laget en byggeskikkveileder. Hensikten er å gi området et særpreg og en identitet med utspring i områdets beliggenhet og fortrinn.

Rennebu kommune

Det er utarbeidet egen byggeskikkveileder for Rennebu. Veilederen består av fire deler:

Søre Sunnmøre

Felles rettleiar for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta om god byggeskikk og visuell kvalitet i plan- og byggesaker på Søre Sunnmøre.

Bevaringsveiledninger

Flekkefjord kommune

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Fylkeskonservatoren.

Hadeland og Land

Byggeskikkveilederen er et produkt av prosjektet "Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland" igangsatt av Oppland Fylkeskommune. Randsfjordmuseene har overtatt ansvaret for prosjektet.

Son, Hvitsten og Hølen

De bevaringsverdige ladestedene Son, Hvitsten og Hølen har fått egen byggeskikkveileder. Heftet er laget i regi av Vestby kommune. Veilederen inneholder en beskrivelse av de tre ladestedene, der store deler av det gamle bygningsmiljøet er regulert til spesialområde bevaring. Byggeskikkveilederen fokuserer primært på bygningers bevaringsverdige eksteriør.

Bevaring i Mandal

Byggeskikkveilederen for bevaringsområdene i Mandal kommune retter seg mot erfarne og mindre erfarne fagfolk og huseiere. Den supplerer Mandal sentrums reguleringsplan, samt andre områder regulert til bevaring.

Senter for gjenreisingsbyer

Senter for gjenreisingsbyer har en egen nettside som redegjør for særdragene ved etterkrigsarkitekturen i mange av våre byer.

Formingsveiledninger

Håndbok for belysning på Fornebu

Eksempler på retningslinjer for belysning av offentlige uterom på Fornebu finner du i:

Formingsveileder for Larvik

Larvik kommune driver sitt arbeid med formgivning av sentrum, blant annet med mulighet for blogginnlegg. Larvik kommunes blogg.

Skårsetlia Lillehammer

Boliglandsbyen ble tildelt Statens Byggeskikkprisi 1994. For å ivareta de opprinnelige intensjoner som lå i prosjektet og sikre de kvalitetene som danner grunnlaget for tildeling av byggeskikkprisen, har man valgt å lage en liten håndbok til hjelp for beboerne ved bearbeiding av prosjektet.

Tangen designhåndbok

Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i Tangenområdet, utarbeidet av Grønn strek (2009).

Stedsanalyser med bebyggelsesanalyser

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

En guide med informasjon og byggverk og landskap i den nordlige landsdelen. Innholdet oppdateres jevnlig. Utført av universitetet i Tromsø i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund.