Tilsyn med universell utforming

9. Rapportering til direktoratet om tilsynsaktiviteten i perioden

Rapportering til direktoratet om tilsynsaktiviteten i perioden

Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen vil skje online ved bruk av questback. Kommunene vil få nærmere informasjon om nettadresse når det nærmer seg tid for innrapportering.

Vi anbefaler at det opprettes rapporteringsrutiner ved begynnelsen av perioden slik at rapportering ved slutten av perioden blir enkel å gjennomføre. Det er i første rekke ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og status for retting.

Tema

Antall tilsyn

Antall avvik

Antall avvik fordelt på avvikstype

Mangelfull dokumentasjon

Mangelfull

Prosjektering

Mangelfull utførelse

1

Framkom-melighet

2

Orientering

3

Lydforhold

4

Inneklima

5

Brann-sikkerhet

Totalt antall

Antall avvik rettet

I tillegg ønskes en beskrivelse av følgende:

  • hovedinntrykkene fra tilsynsvirksomheten

  • hvilke krav synes vanskeligst å oppfylle

  • er det en nedgang i antall avvik

  • årsaker til manglende etterlevelse av krav

  • årsaker til manglende retting av krav

  • hvilke spørsmål har vært mest egnet/anvendbare i tilsynet.