Tilsyn med universell utforming

6. Om universell utforming

Om universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Fig.4 Universell utforming er basert på ein mangfaldig prosjekteringsmodell
Fig.4 Universell utforming er basert på ein mangfaldig prosjekteringsmodell  Illustrasjon: Geir Johnsen

Illustrasjon: Geir Johnsen

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold:

  • Mennesket som barn, ung, voksen, eldre.

  • Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til framkommelighet, håndkraft, orientering og veifinning, hørsel og taleforståelse, overfølsomhet for luftforurensninger og materialer.

  • Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming.

Framkommelighet

Rullestol er valgt som dimensjonerende faktor for å oppnå god framkommelighet for flest mulig. En manuell stol med behov for en snusirkel med diameter på 1,5 m er valgt som dimensjoneringsfaktor i byggverk. Dette målet favner størrelsen til de fleste kombinerte inne-uterullestoler som benyttes. Elektriske rullestoler kan forsere brattere stigning enn manuelle stoler.

Videre er redusert arm- og håndkraft lagt til grunn, samt at sikt- og rekkehøyde er endret fra stående til sittende stilling. Trinnfrie løsninger er basert på framkommelighet for rullestol. For å oppnå en god arealdisponering ved bruk av rullestol som dimensjonerende faktor, er kunnskap om hvordan en rullestol fungerer avgjørende.

Orientering

For å kunne orientere seg vil logisk struktur på kommunikasjonsveier, skilting og planløsning være grunnleggende. Personer med redusert syn kan ikke alltid lese hele rommet umiddelbart, men orienterer seg ved hjelp av referanser som finnes i rommet Det er derfor viktig med farger og kontraster som benyttes på en bevisst måte.

Belysning er avgjørende for å synliggjøre kontraster. God allmennbelysning og riktig lyssetting er viktige virkemidler. Det bør være orienteringspunkter, helst med naturlige ledelinjer som oppstår ved bruk av forskjellig materiale både når det gjelder farge og struktur, som for eksempel gress og asfalt.

Markering av trapper, trinn og kanter er viktig av sikkerhetsmessige årsaker. Det bør oppnås god kontrast slik at markeringen er synlig. Som dimensjoneringsgrunnlag for nedsatt synsevne er synet til en 80-åring benyttet som referanse. I tillegg skal det dimensjoneres for blinde.

Lydforhold

Lydforhold har betydning både for orientering og oppfattelse av tale. Utformingen og materialbruk påvirker lydforhold i et rom. Bakgrunnsstøy hindrer taleforståelse. Ytelser for god romakustikk og taleforståelse i tråd med universell utforming er innarbeidet i revisjonen av norsk standard om lydforhold – NS 8175 Lydforhold i bygninger. For å forsterke lyden for personer som bruker høreapparat, kan ulike installasjoner, som lydforsterkningsanlegg, teleslynge mv. benyttes. Ved bruk av teleslynge vil person med høreapparat kunne innstille høreapparatet og stenge ute støy. Skilting av teleslynge er viktig.

Inneklima

Inneklima, lysforhold og materialbruk omfattes av kravene til universell utforming. Personer som har allergi eller astma er følsomme for kvaliteten på inneluft. Påvirkning av forurensinger kan også føre til utvikling av allergier og astma. Bedre luftkvalitet kan oppnås med god utveksling av frisk luft og bruk av materialer som ikke tilfører inneluften forurensende avgasser.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet har også betydning for universell utforming. Bruk av lys, vibrering og lyd gjør at de fleste blir varslet ved brann. Likestilt bruk tilsier lik mulighet for å rømme et byggverk. Siden det ikke er mulig å rømme ved bruk av heis, vil personer som ikke kan gå, være avhengig av assistert rømning. I bygninger der dette kan organiseres, krever det en evakueringsplan. For å påvirke rømningstid benyttes slokkeanlegg som kan slokke brannen der den oppstår. I bygning med boenhet er det ikke mulig å organisere rømning. Krav om varsling og slokkeanlegg er derfor også innført i boligbygning med heis.