Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

10. Finansiering av undersøkingar om fare og erstatning ved skade

Innleiing

Undersøkingar i samband med regulering og utbygging i fareområde medfører ofte økonomiske kostnader.

I dette kapittelet omtaler vi kven som skal bere kostnaden ved utgreiing av tryggleik mot fare som følgje av naturforhold i arealplan og i byggjesak. Vidare gjer vi også greie for erstatningsordningane for naturskadar.