Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

11. Roller og ansvar

Innleiing

I plan- og byggjesaksprosessane er det mange aktørar med ulike oppgåver, plikter og ansvar. Ansvaret til både kommunen og dei private varierer etter kvar i plan- og byggjesaksprosessen dei er, og etter kva rolle dei har. Kommunen har ulik rolle som planmyndigheit og bygningsmyndigheit, og det går også eit skilje mellom søknadsbehandling og tilsyn. Dei private har ulik rolle avhengig av om dei er forslagsstillar, utbyggjar, ansvarleg søkjar eller ansvarleg prosjekterande mv.

I dette kapittelet gjer vi greie for kven som har hovudansvaret for å kartleggje og utgreie at det ligg føre tilstrekkeleg tryggleik mot naturpåkjenningar i dei ulike fasane i plan- og byggjesaksprosessane. Vi gjer også greie for aktørane sine ulike roller ved arealplanlegging og byggjesak. Vidare gjer vi greie for kva kartleggingar og utgreiingar som skal underleggjast ansvarsrett.