Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

7. Radon

7.1. Om radon

Radon er ein usynleg og luktfri gass, og der det er radon i innelufta, aukar risikoen for lungekreft. Radongassen stammar frå uran som finst i berggrunn og jordsmonn. Byggjegrunnen er dermed den viktigaste radonkjelda for bygningar i Noreg. Den høgaste risikoen er knytt til alunskifer og alunskiferrik jord. Lokale grunnforhold er derfor avgjerande for mengda radon som kan trengje inn i ein bygning.

Radonproblematikk kan også vere knytt til tilkøyrd pukk, byggjemateriale med stein og hushaldsvatn frå borebrønnar. Det er utarbeidd ein nasjonal strategi knytt til radon, Strategi for å redusere radoneksponeringa i Noreg finn du her.