Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

7. Radon

7.3. Kartlegging av radonfare

Noregs geologiske undersøking (NGU) og Statens Stålevern har utvikla eit nasjonalt aktsemdskart for radon. Karta er baserte på inneluftmålingar av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataa kan gje den enkelte kommunen grunnlag for ei fyrste vurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljøretta helsevern.Interaktivt kart som viser aktsemdsområde for radon for den enkelte kommunen, er tilgjengeleg på NGUs hjemmeside.