Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

7. Radon

7.4. Sikringstiltak

Tiltak mot radon frå grunnen kan delast i tre hovudgrupper:

  • tetting av konstruksjonen mot grunnen

  • forbetring av ventilasjon i bygning

  • ventilering av grunnen/trykkendring

Nye bygningar

For å avgrense innstrøyminga av radonhaldig luft frå byggjegrunnen vil førebyggjande tiltak som oftast vere av bygningsteknisk art. Det er vanskeleg å gjennomføre eigna tiltak etter at byggverket er oppført. Derfor skal normalt alle bygningar både utførast med radonsperre mot grunnen og leggjast til rette for eigna tiltak i byggjegrunn som kan aktiverast når radonkonsentrasjonen i inneluft overstig 100 Bq/m3. Døme på eigna bygningstekniske tiltak er å leggje radonmembran (radonsperre/tettesjikt mot grunnen), å installere god balansert ventilasjon og å montere radonbrønn i golv mot grunnen.

Eksisterande bygningar

Dersom radonmåling i eksisterande bygning avdekkjer radonkonsentrasjon over grenseverdiane, er det fornuftig å starte med enkle og rimelege tiltak, deretter måle radonkonsentrasjonen på nytt og eventuelt utføre nødvendige og meir omfattande tiltak.

Enkle tiltak for tetting av konstruksjonen mot grunnen kan vere pussing av eventuelt utett vegg mot terreng, tetting av hol/ sprekkar i betongkonstruksjon, tetting av fuger og sprekkar mellom ulike bygningsdelar og i støypeskøytar. Enkle tiltak for å auke ventilasjonen kan vere aktiv bruk av ventilar og/eller installere vifter.