Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

11. Roller og ansvar

Innledning

I plan- og byggesaksprosessene er det mange aktører med ulike oppgaver, plikter og ansvar. Ansvaret til både kommunen og de private varierer etter hvor i plan- og byggesaksprosessen de er og etter hvilken rolle de har. Kommunen har ulik rolle som planmyndighet og bygningsmyndighet, og det går også et skille mellom søknadsbehandling og tilsyn. De private har ulik rolle avhengig av om de er forslagsstiller, utbygger, ansvarlig søker eller ansvarlig prosjekterende mv.

I dette kapitlet redegjøres det for hvem som har hovedansvaret for å kartlegge og utrede at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger i de ulike fasene i plan- og byggesaksprosessene. Det redegjøres også for aktørenes ulike roller ved arealplanlegging og byggesak. Videre redegjøres det for hvilke kartlegginger og utredninger som skal underlegges ansvarsrett.