Utbygging i fareområder

Denne temaveiledningen omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved plassering og utbygging i fareområder. Veiledningen beskriver kommunens ansvar som forvaltningsmyndighet i byggesaksbehandlingen. Den beskriver også utbyggersidens ansvar, og angir hvilket sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Temaveiledningen finnes også på nynorsk.

 • Om temaveiledningen

  Temaveiledningen er først og fremst ment å være til hjelp for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene, men vil også være nyttig for andre. Veiledningen må ses som et supplement til rundskrivet H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling, opprinnelig utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  Denne temaveiledningen er en revidert utgave av temaveiledningen fra 2015. Veiledningen er oppdatert etter endringene i byggteknisk forskrift §§ 7-3 og 7-4 (i kraft 01.09.22) og §§ 7-2 og 7-4 (i kraft 15.03.2023).

 • Om innholdet

  Temaveiledningen omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved plassering og utbygging.

  Fordi byggesak er avhengig av plangrunnlaget, bør byggesaksdelen av plan- og bygningsloven ses i sammenheng med plandelen. Det er derfor vist til enkelte sentrale planbestemmelser i plan- og bygningsloven.

  Temaveiledningen omtaler ikke naturpåkjenninger og laster som alle byggverk skal dimensjoneres for å tåle, som vind- og snølaster. Menneskeskapte farer og menneskeskapte vesentlige ulemper som forurensning, støy, søppelfyllinger, avfallsdeponier og lukt, er heller ikke omtalt.

   

10. Finansiering av undersøkelser om fare og erstatning ved skade

Undersøkelser i forbindelse med regulering og utbygging i fareområder medfører ofte økonomiske kostnader.

ikon_Peker.svg Dette kan du lese om i kapittelet

I dette kapittelet omtales hvem som skal bære kostnaden ved utredning av sikkerhet mot fare som følge av naturforhold i arealplan og i byggesak.

Det redegjøres det også for erstatningsordningene for naturskader. Kostnadene til kartlegging og utredning av sikkerhet mot naturpåkjenninger, bæres av den aktøren som har ansvaret for å kartlegge sikkerheten. Hvem ansvaret ligger til, avhenger av i hvilken fase man er i plan- og byggesaksprosessene.

10.1. Finansiering av kartlegging og utredning av fareområder

Kostnadene til kartlegging og utredning av sikkerhet mot naturpåkjenninger, bæres av den aktør som har ansvaret for å kartlegge sikkerheten. Hvem ansvaret ligger til, avhenger av i hvilken fase man er i plan- og byggesaksprosessene. Ansvar og roller redegjøres det nærmere for i kapittel 11 Roller og ansvar i denne veiledningen.

Utarbeiding av arealplaner

I forbindelse med utarbeiding av arealplaner bør kommunen sørge for at det i nødvendig grad utføres undersøkelser med sikte på å avdekke områder utsatt for skred, flom, kvikkleire og andre naturfarer. Se pbl. § 4-3.

Det er kommunens plikt å utarbeide arealdel til kommuneplanen, jf. pbl. kap. 11 om kommuneplan og det vil ligge til kommunen å bekoste kartlegging og undersøkelser. Utredning av naturfarer på kommuneplannivå skal kartlegge areal med potensiell fare i område der det kan være aktuelt med utbygging. Det er ikke krav om detaljkartlegging og markering av område med reell fare i kommuneplan. Potensielt fareområde skal avmerkes som hensynssone eller eventuelt faresone.

Utredning av naturfarer på reguleringsplannivå (områderegulering og detaljregulering) etter pbl. kap. 12, skal omfatte utredning av reell fare. Utredningen skal identifisere og avgrense fareområdene i henhold til sikkerhetsklassene i TEK17. Ansvaret for kartlegging og utredning av fareområder ligger til forslagsstiller. Kostnadene bæres av forslagstiller.

Private står ofte for utarbeidelse av reguleringsplaner. Ved private planforslag er det private som bærer kostnadene for utredninger. Der kommunen utarbeider reguleringsplan er det kommunen som bekoster nødvendige utredninger.

Ved utarbeidelse av planer for utbygging, skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres av forslagstiller eller selv foreta en slik analyse. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i planen som hensynssone jf. pbl. § 4-3. Dersom kommunen selv skal stå for undersøkelsene ved private planforslag, kan det være aktuelt å kreve utgiftene dekket gjennom saksbehandlingsgebyret for det private planforslaget.

Byggesak

Ved byggesøknad skal søker alltid opplyse om kravene til sikkerhet er oppfylt. I potensielle fareområder, eksempelvis i hensynssoner eller områder avmerket på aktsomhetskart, kreves det kartlegging og utredning av fagkyndige for å kunne bekrefte at tilstrekkelig sikkerhet etter pbl. § 28-1 og TEK17 kap. 7 foreligger. Dokumentasjon fra fagkyndig skal vedlegges søknaden. De økonomiske kostnadene til en slik utredning ligger på tiltakshaver.

Dersom byggesøknaden ikke er vedlagt nødvendig dokumentasjon for at byggetomten har tilstrekkelig sikkerhet, foreligger det avslagsgrunn.

Kommunen kan imidlertid gi tiltakshaver anledning til å utrede og dokumentere sikkerheten. Dersom kommunen krever at sikkerheten må dokumenteres, kan tiltakshaver velge mellom å få gjennomført utredninger og undersøkelser eller å skrinlegge prosjektet og trekke søknaden. Dersom tilstrekkelig sikkerhet ikke kan dokumenteres, skal kommunen gi avslag på søknaden.

10.2. Hva når skaden er skjedd, og det er behov for utbedring eller gjenoppbygging?

Når en skade har skjedd er det naturlig å henvende seg til forsikringsselskapet sitt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at de fleste forsikringsselskap forutsetter at bygningen er oppført i samsvar med tekniske krav. Kravene til sikkerhet har i stor grad ligget på dagens nivå siden 1987. For eneboliger innebærer det at de ikke skal være plassert i områder som er utsatt for eksempelvis flom og skred, eller at de skal være dimensjonert for å tåle en 200 års flom og et 1000 års skred. Nyere bygninger skal derfor normalt ikke komme til skade.

Dersom nyere bygninger likevel kommer til skade, kan det være en indikasjon på at byggteknisk forskrift ikke var oppfylt på byggetidspunktet. Manglende oppfyllelse av byggtekniske krav vil kunne få konsekvenser for eventuell forsikringsdekning.

Det er to ulike ordninger som kan dekke ulike naturskader – naturskadeforsikring (naturskadepoolen) og naturskadeerstatning (den statlige erstatningsordningen for naturskader).

Naturskadeforsikring

Den norske naturskadeerstatningsordningen er en unik ordning som sikrer at alle som har en brannforsikring, også har dekning mot naturskader. Naturskadeforsikring reguleres av naturskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-70).

Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Forsikring kan tegnes i ulike forsikringsselskap og forsikringsutbetaling for naturskade utbetales fra Norsk naturskadepool. Forsikringspremien er for tiden 0,065 promille av brannforsikringssummen. Egenandelen ved naturskade er fastsatt i forskrift og er derfor lik for alle selskaper. Egenandelen i 2023 var 8000 kroner.

Erstatningen beregnes etter de samme oppgjørsreglene som gjelder for brann på det skadde objektet. Disse reglene kan variere noe mellom ulike forsikringstyper og fra selskap til selskap.

Det enkelte forsikringsselskapet er forsikringsgiver og utsteder forsikringsbevis, foretar oppgjør og har den direkte kontakten med kundene. Det er et øvre tak på forsikringsutbetaling fra poolen.

Naturskadepoolen administrerer utligningen mellom forsikringsselskapene. Norsk Naturskadepool skal bare utligne de skadene som er definert i loven. Naturskadepoolen er kontaktleddet mellom forsikringsbransjen og Landbruksdirektoratet. Norsk Naturskadepool administreres av Finans Norge.

Naturskadeerstatning

Statens naturskadeordning følger av naturskadeerstatningsloven (LOV-2014-08-15-59)
og gjelder for privat eiendom. Statens naturskadeordning gir erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Dette kan for eksempel være skade på dyrka mark og broer.

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på:

 • Veier og broer
 • Jordbruks- og skogsareal
 • Kaier og moloer av stein eller betong
 • Skog - forårsaket av flom og skred
 • Arealer til industri
 • Idrettsanlegg
 • Andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Skaden må direkte skyldes en naturulykke, som flom, skred, storm, stormflo eller annen naturulykke (som jordskjelv, vulkanutbrudd). Det er ikke tak på erstatningsbeløpet.

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om man kan søke erstatning, blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret.

Statens naturskadeordning forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Gå tilbake til toppen