Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

4. Flom

4.4. Sikringstiltak

Forutsetningen for å plassere byggverk i områder der sannsynligheten for flom er større enn minstekravet i forskriften, er at det gjennomføres risikoreduserende tiltak. Dette kan være sikringstiltak i området eller tilpasning av bebyggelsen. De risikoreduserende tiltakene må redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av flomvann mot bebyggelsen til det nivå som er angitt i forskriften.

Der det ikke er praktisk mulig å plassere eller sikre byggverk mot flom, kan en utforme og dimensjonere byggverket slik at det tåler oversvømmelse og dermed ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader.

Byggverk som i kraft av sin funksjon må ligge i flomutsatte områder, slik som kaier, bruer, pumpehus og lignende, må konstrueres og oppføres slik at de er i stand til å tåle belastningene under flom. Sikkerheten for dammer og andre vassdragstiltak er regulert etter reglene i vannressursloven og tilhørende forskrifter.

Eksempler på sikringstiltak:

  • heve byggegrunnen til flomsikkert nivå

  • flomvoller/flomverk eller utvidelser av elveløp for å hindre oversvømmelser

  • erosjonssikring av elvebredder og -bunn for å hindre utrasinger eller at elva tar seg nytt løp

  • sedimentasjonsbasseng for å fange opp løsmasser i elveløp på en kontrollert måte

  • reguleringsmagasiner som holder tilbake flomvann og demper flomtoppen

  • bygge uten kjeller