Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

8. Tiltak på eksisterende byggverk

8.2. Er det mulig å gjøre arbeider selv om bygningen ligger i et fareområde?

Dersom et bygg ligger i et fareområde der nominell årlig sannsynlighet for skred er større enn det som gjelder for sikkerhetsklassen bygget omfattes av vil det kreve dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, eller egen tillatelse etter plan- og bygningsloven § 31-2 for å gjøre arbeider på det.

§ 31-2 omhandler tiltak på eksisterende bygg. Fjerde ledd i bestemmelsen åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering i de tilfeller der det ikke er mulig å endre til gjeldende tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Bestemmelsen stiller som vilkår at bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.

Fra 1. januar 2016 er det innført nytt nytt femte ledd i TEK10 § 7-2 om sikkerhet mot flom og stormflo og nytt tredje ledd i TEK10 § 7-3 om sikkerhet mot skred. Forskriftsendringene åpner for at noen mindre tiltak på eksisterende byggverk omfattes av sikkerhetsklasse F1 for flom og S1 for skred, selv om bygningen som skal utvides eller bruksendres omfattes av sikkerhetsklasse F2 eller F3 for flom, alternativt S2 eller S3 for skred. For flom skal tiltaket blant annet ikke føre til redusert personsikkerhet og heller ikke omfatte etablering av ny bruksenhet. For skred skal tiltaket blant annet ha liten konsekvens for personsikkerhet og heller ikke omfatte etablering av ny bruksenhet. Forskriftendringen omfatter ikke tiltak som ligger innenfor områder med fare for kvikkleireskred.

Endringshistorikk 8

  • 09.02.17 Henvisningen til departementets svar på henvendelse om tilbygg/utvidelse av bygninger som ligger i skredområder (brev til Tranøy kommune) er tatt ut av temaveiledningen. Dette er regulert i byggteknisk forskrift § 7-3 tredje ledd: TEK10 § 7-3. Sikkerhet mot skred